کد خبر 488227

سازمان برنامه و بودجه؛

یارانه نقدی آذرماه بیستم واریز می‌شود

ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری، پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۴۵۵,۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻋﺖ ۲۴:۰۰  روزﭘﻨﺞ‌ﺷﻨﺒﻪ  ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۹/۲۰ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  وارﯾﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺴﻂ از اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • سیدنادر کرانیان
  ۲ ۰

  دست مسوولان درد نکندکه می خواهند حقوق را بالا ببرند کاشکی اینها می امدند ومیزان یارانه را بالا می بردن د مثلا هر نفر بین 3تا 5 میلیون می گرفتند چونکه واقعا زندگی سخت است و بایستی فکری برای ان بشود

 • ناشناس
  ۹ ۱

  پس یارانه 100هزارتومانی بلاعوض کی واریزخواهدشد

 • محسن هاشمی
  ۱ ۰

  نه یارانه واسه ما نون اب میشه نه از این دولت برا ما نون اب در میاد ملت باید خودش به فکر خودش باشه
  https://sib100.pw/?referer=120590