کد خبر 469902

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۶مهر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۶ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب   - شاخه فنی     
ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن   - پایه   ۱۰ - درس خیاطی  - شاخه کاردانش               
ساعت ٩ تا ٩:٣٠  کاربر رایانه - پایه  ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی   پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم  
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش   پایه سوم 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم   
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم   
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم  

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر    پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا    پایه هشتم  
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد   پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه۱۰- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰   رشته علوم تجربی  

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی   پایه ۱۱  رشته علوم تجربی

یکشنبه۶مهر -شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

یکشنبه ۶مهر- شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی ۷

بیشتر بخوانید
ارسال نظر