میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور چقدر است؟

میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ۱۰ هزار یور در قبال ارائه سندهایی مانند اعتبارنامه سنا؛موسسسه اعتباری و اظهار نامه گمرکی امکانپذیر است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر