حقوق ورودی برخی از کالاها یک چهارم شد + سند

براساس بخشنامه گمرک ایران به گمرکات اجرایی حقوق ورودی برخی از کالاها از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

حقوق ورودی برخی از کالاها یک چهارم شد + سند

به گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص اصلاح حقوق ورودی، جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات و نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات اعلام شده است:

۱- حقوق ورودی بندهای ٢ ، ٣ و ٤ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٢١ جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٤ ١ به ۴ درصد اصلاح می گردد.

۲- با توجه به اینکه در فهرست های ارایه شده از سوی سازمان غذا و دارو در خصوص اعمال کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۱ درصد برای برخی از اقلام مربوط به آن سازمان، ردیف تعرفه ٢١، ٦٩، ٨ درج نشده است بنابراین ردیف تعرفه مزبور و همچنین ردیف تعرفه ٢١ ٦٩ ٩ مجاز به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد نمی باشند.

۳- در سایر موارد نیز چنانچه کالای وارده و اظهاری در فهرست های ارایه شده از سوی سازمان غذا و دارو در خصوص اعمال کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد نباشد، علی رغم درج کامنت کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۱ درصد از سوی سازمان مزبور بر روی اظهارنامه گمرکی، اعمال کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد مجاز نمی باشد.

۴- نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسردریافتی اظهارنامه های ترخیص شده با حقوق گمرکی یک درصد طی ردیف های تعرفه ٢١ ٦٩ ٨ و ٢١ ٦٩ ٩ و همچنین اظهارنامه های ترخیص شده از محل بندهای ٢ ، ٣ و ٤ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٢١ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٤ ١ با رعایت کامل سایرمقررات اقدام لازم معمول نمایند.

تعرفه گمرکی

ارسال نظر