کد خبر 577053
در سامانه کدال منتشر شد؛

گزارش کنترل‌ های داخلی دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ چکاوه

گزارشگری مالی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، این شرکت در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی  را بر روی سامانه کدال منتشر کرده است که محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می‌باشد.

در این گزارش درباره مسئولیت هیأت‌مدیره کاغذسازی کاوه در قبال کنترل‌های داخلی آمده است که استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به ‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیأت‌مدیره است.

در خصوص چارچوب کنترل‌های داخلی نیز قید شده است: شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

در گزارش منتشر شده بر روی سامانه کدال آمده است که هیات‌مدیره شرکت کاغذسازی کاوه، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

در پایان این گزارش، عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت‌ مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

ارسال نظر