تصمیم جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی برای خودروهای دپوشده؛

تکالیف پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست برای شماره گذاری خودروهای دپویی زامیاد

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به تازگی سازمان حفاظ محیط زیست را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک هفته، بر اساس مصوبات هیات وزیران نسبت به ارسال شماره شاسی خودروهای اعلامی دپو شده در پارکینگ شرکت زامیاد به شرکت پلیس راهور اقدام کرده و پلیس نیز ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به شماره گذاری خودروهای رسوبی اقدام نماید.

تکالیف پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست برای شماره گذاری خودروهای دپویی زامیاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جدیدترین مصوبات خود موضوع دپوی خودروها در پارکینگ شرکت زامیاد را که به دلیل اشکالات زیست محیطی توقیف شده اند، در دستور کار قرار داده و برای حل و فصل مشکلات مربوط به آنها، دستوراتی را صادر کرده است.

بر اساس آنچه که در مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده است، معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ظرف مدت یک هفته، نسبت به ارسال شماره شاسی خودروهای دپوشده مورد تائید در پارکینگ شرکت زامیاد به سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نماید.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ظرف مدت یک هفته بر اساس مصوبات اخیرالتصویب هیات وزیران نسبت به ارسال شماره شاسی خودروهای اعلامی توسط معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ تعهدات لازم جهت ارایه گواهی اسقاط یا اجرای قوانین تصویبی جدید تا ۶ ماه، به پلیس راهور به منظور شماره گذاری خودروهای مذکور اقدام نماید.

از سوی دیگر، پلیس راهور ناجا هم باید ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس لیست ارسال شده سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شماره گذاری خودروهای رسوب شده اقدام نماید.

بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت زامیاد باید پس از اجرای بندهای مذکور، ظرف مدت ۶ ماه گواهی اسقاط مربوطه را تهیه و به سازمان حمل و نقل سوخت کشور تحویل نماید.

ارسال نظر