سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

باروری متاثر از عوامل مختلفی است که در میان آنها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کمتری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گسترده ای را در جوامع مختلف سبب شده است.

باروری متاثر از عوامل مختلفی است که در میان آنها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کمتری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گسترده ای را در جوامع مختلف سبب شده است. با تدوین الگویی نظری در اقتصاد خرد باروری نشان داده می شود که وجود رابطه منفی میان سطح آموزش و میزان باروری امری مورد انتظار است. بدین ترتیب، به منظور بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهد، نمونه ای شامل 1294 مشاهده از شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که سطح آموزش زنان تاثیری به شدت منفی بر میزان باروری آنها دارد، به طوری که این رابطه از تاثیر منفی آموزش مردان بر باروری زنان نیز قوی تر است.

*این مقاله به قلم دکتر مجید احمدیان به همراه سایر همکارانش در بهار 1392 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری