بررسی کارایی فنی ناوگان صید میگوی خلیج فارس مطالعه موردی استان بوشهر

میگو از ذخایر مهم آبزی کشور است که به لحاظ ارزش غذایی فراوان و قیمت بالا در بازارهای جهانی، دارای اهمیت اقتصادی خاصی در بین فراورده های آبزی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی فنی ناوگان صید میگو و شناسایی عوامل موثز بر کارایی شناورهای صید میگو انجام شده است.

میگو از ذخایر مهم آبزی کشور است که به لحاظ ارزش غذایی فراوان و قیمت بالا در بازارهای جهانی، دارای اهمیت اقتصادی خاصی در بین فراورده های آبزی است. محدوده آبهای استان بوشهر به لحاظ موقعیت ویژه زیستگاهها و ذخایر میگو در میان استانهای ساحلی جنوب بیشترین میزان استحصال میگو را در طی سالهای مختلف به خود اختصاص داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی فنی ناوگان صید میگو و شناسایی عوامل موثز بر کارایی شناورهای صید میگو انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شناورهایی هستند که در سال 1381 در آبهای خلیج فارس (حوزه استان بوشهر) اقدام به صید میگو کرده اند. این جامعه شامل 46 فروند کشتی، 587 فروند لنج و 1182 فروند قایق است که به مدت 36 روز مبادرت به صید میگو کرده و در مجموع 1110 تن میگو برداشت نموده اند. در این مطالعه از روش مرزی تصادفی برای اندازه گیری کارایی استفاده شده و برای هر طبقه شناور (قایق، لنج و کشتی) یک مدل مرزی تصادفی و ناکارایی براورد گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مختلفی بر میزان صید هر یک از طبقات و کارایی آنها تاثیر دارد. متوسط کارایی فنی سه طبقه شناور، لنجها، کشتیها و قایقها به ترتیب برابر با 0.81 ، 0.73 و 0.47 بوده است. در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده به نظر می رسد که کارایی فنی لنجها و کشتیها نسبتا خوب، ولی کارایی قایقها بسیار پایین بوده است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در زمستان 1384 در مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر