بررسی همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای اسلامی

امروزه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به این موضوع اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی یک کشور نه تنها تحت تاثیر عملکرد رفتارهای اقتصادی آن کشور است بلکه تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاور خود نیز می باشد و عدم توجه به این روابط و عوامل مکانی می تواند تاثیرات منفی بر عملکرد یک کشور داشته باشد.

امروزه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به این موضوع اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی یک کشور نه تنها تحت تاثیر عملکرد رفتارهای اقتصادی آن کشور است بلکه تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاور خود نیز می باشد و عدم توجه به این روابط و عوامل مکانی می تواند تاثیرات منفی بر عملکرد یک کشور داشته باشد. لذا با توجه به این مساله، مبحث همگرایی و مباحث مربوط به آن همه روزه توجه تعداد بیشتری از اقتصاددانان را به خود جلب می کند. از سوی دیگر انرژی نیز به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل برای شکل گیری و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده و نشانگر پتانسیلهای پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها به شمار می رود، لذا بحث انرژی و بهره وری آن به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورهای لازم و قابل توجه می باشد. از این رو سعی شده است در مقاله حاضر همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج تجربی که به وسیله اقتصادسنجی فضایی تخمین زده شده، شاهد همگرایی s و bشرطی و غیر شرطی در میان کشورهای اسلامی می باشیم.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در زمستان 1386 در مجله مطالعات اقتصاد انرژی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر