اندازه گیری کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب در حال توسعه

نیروگاه های حرارتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده انرژی برق در ایران از منابع مختلفی از جمله سوخت، نیروی کار و سرمایه استفاده می کنند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)، کارایی فنی و عوامل موثر بر آن را برای ۴۰ نیروگاه حرارتی برق ایران برای سال های ۸۵ - ۱۳۸۲ بررسی کرده است.

نیروگاه های حرارتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده انرژی برق در ایران از منابع مختلفی از جمله سوخت، نیروی کار و سرمایه استفاده می کنند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)، کارایی فنی و عوامل موثر بر آن را برای 40 نیروگاه حرارتی برق ایران برای سال های 85 - 1382 بررسی کرده و سپس طی یک مقایسه تطبیقی با کارایی فنی نیروگاه های حرارتی 22 کشور در حال توسعه، نتایج حاصل را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آنست که میانگین کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور برابر با 93% می باشد و افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی و تغییر نوع سوخت مصرفی از گازوئیل و نفت کوره به گاز طبیعی، به طور معنی داری کارایی فنی نیروگاه ها را می افزاید و در مجموع بالاترین کارایی فنی متعلق به نیروگاه های سیکل ترکیبی با سوخت گاز و میانگین کارایی فنی 22 کشور منتخب در حال توسعه بین سال های 6 - 2003، 91.7% می باشد.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در پاییز 1389 در مجله مطالعات اقتصاد انرژی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر