تفسیری از فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه های مثبت نفتی، از چه سطح آستانه ای برای رشد اقتصادی، مضر است؟

بر اساس فرضیه نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت، تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیه نفرین منابع است و به بررسی رابطه کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پنل پویا برای دوره تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ می پردازد.

بر اساس فرضیه نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت، تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیه نفرین منابع است و به بررسی رابطه کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پنل پویا برای دوره تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعه حاضر در نهایت فرضیه فوق را تایید می نماید و آشکار می سازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و محسن مهرآرا به همراه سایر همکارانشان در بهار 1390 در مجله مطالعات اقتصاد انرژی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری