کد خبر 25319

اقتصاد آنلاین بررسی کرد:

راهنمای دریافت وام از بانک های مختلف

وام، وام بانکی، وام با نرخ سود پایین تر؛ اینها همه کلماتی است که برای همه ما آشناست، اما تعداد کمی از ما در عمل با وام گرفتن از بانک ها آشنا هستیم. در این گزارش اقتصاد آنلاین سعی دارد اطلاعاتى در مورد نحوه اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان عادى را در اختیار شما بگذارد شاید بتواند در گرفتن وام کمک حالتان باشد.

اقتصاد آنلاین - وام، وام بانکی، وام با نرخ سود پایین تر؛ اینها همه کلماتی است که برای همه ما آشناست، اما تعداد کمی از ما در عمل با وام گرفتن از بانک ها آشنا هستیم. غالب مردم بیشتر با وام ازدواج آشنا هستند که در زمان ازدواج از آن بهره برده اند. این هم به دلیل مقدار اندک این وام و نیز آسان گیرتر بودن بانک ها در این مورد است. بهرحال این گزارش برای شمایی نوشته شده است که نمی دانید برای گرفتن وام چه باید بکنید، هنگام مراجعه به بانک ها براى دریافت وام با مشکل مواجه مى شوید از این نظر که نمى دانید کدام بانک، چه میزان تسهیلات و با چه شرایطى اعطا مى کند.

در این گزارش اقتصاد آنلاین سعی دارد اطلاعاتى در مورد نحوه اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان عادى را در اختیار شما بگذارد شاید بتواند در گرفتن وام کمک حالتان باشد.

یکی از نکات مهمی که هر کسی قبل از اینکه راهی یکی از شعبه های بانکها برای دریافت تسهیلات در هر سطحی شود باید بداند این است که کدام بانک، چه میزان تسهیلات و با چه شرایطى اعطا میکند و اساسا تسهیلات درخواستی او یا طرحی که میخواهد برای اجرای آن از بانک وام بگیرد، در حوزه کدام بانک است.

بانک

انواع وام

بانک ملی

تسهیلات مشارکت حقوقی بانک ملی

تسهیلات مساقات بانک ملی

تسهیلات مشارکت مدنی بانک ملی

تسهیلات مزارعه بانک ملی

تسهیلات سلف بانک ملی

تسهیلات فروش اقساطی بانک ملی

تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک ملی

تسهیلات جعاله بانک ملی

تسهیلات مسکن بانک ملی

تسهیلات ازدواج بانک ملی

تسهیلات خرید کالاهای بادوام بانک ملی

تسهیلات خرید خودرو و تعویض خودرو فرسوده بانک ملی

تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک ملی

ملت

تسهیلات خرید کالاهای بادوام بانک ملت

تسهیلات مضاربه بانک ملت

تسهیلات مساقات بانک ملت

تسهیلات مشارکت مدنی بانک ملت

تسهیلات قرض الحسنه بانک ملت

تسهیلات مزارعه بانک ملت

تسهیلات سلف بانک ملت

تسهیلات فروش اقساطی بانک ملت

تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک ملت

تسهیلات جعاله بانک ملت

تسهیلات به بدهکاران بانک ملت

تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده بانک ملت

تسهیلات ازدواج بانک ملت

تسهیلات خرید نقدی محصولات کشاورزی بانک ملت

تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بانک ملت

تسهیلات ویژه متخصصین بانک ملت

صادرات

تسهیلات قرض الحسنه بانک صادرات

تسهیلات مضاربه بانک صادرات

تسهیلات جعاله بانک صادرات

تسهیلات فروش اقساطی بانک صادرات

تسهیلات فروش اقساطی مسکن بانک صادرات

تسهیلات فروش اقساطی خرید کالاهای مصرفی بادوام و خودرو

تسهیلات مشارکت مدنی بانک صادرات

تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک صادرات

تسهیلات سلف بانک صادرات

تسهیلات زودبازده بانک صادرات

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک صادرات

سپه

تسهیلات قرض الحسنه بانک سپه

تسهیلات فروش اقساطی بانک سپه

تسهیلات سلف بانک سپه

تسهیلات جعاله بانک سپه

تسهلات اجاره به شرط تملیک بانک سپه

تسهیلات مشارکت مدنی بانک سپه

تسهیلات مشارکت مدنی مسکن بانک سپه

تسهیلات مضاربه بانک سپه

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک سپه

تجارت

تسهیلات بخش کشاورزی بانک تجارت

تسهیلات بخش صنعت و معدن بانک تجارت

تسهیلات بخش ساختمان بانک تجارت

تسهیلات بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام بانک تجارت

تسهیلات قرض الحسنه بانک تجارت

تسهیلات بخش بازرگانی بانک تجارت

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک تجارت

پست بانک

تسهیلات بانک پست بانک

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک پست بانک

مسکن

تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن

تسهیلات جعاله (تعمیر مسکن) بانک مسکن

تسهیلات مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بانک مسکن

تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه بانک مسکن

تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات بانک مسکن

تسهیلات مضاربه بانک مسکن

تسهیلات اقشار خاص بانک مسکن

تسهیلات سلف بانک مسکن

تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مسکن

تسهیلات احداث مسکن روستایی بانک مسکن

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک مسکن

صنعت و معدن

تسهیلات بلند مدت بانک صنعت و معدن

تسهیلات سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک صنعت و معدن

رفاه

تسهیلات مضاربه بانک رفاه

تسهیلات فروش اقساطی بانک رفاه

تسهیلات سلف بانک رفاه

تسهیلات قرض الحسنه بانک رفاه

تسهیلات جعاله بانک رفاه

تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک رفاه

تسهیلات وجوه اداره شده بانک رفاه

تسهیلات مشارکت مدنی بانک رفاه

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک رفاه

توسعه صادرات ایران

تسهیلات قبل از صدور کالا بانک توسعه صادرات ایران

تسهیلات پس از صدور کالا بانک توسعه صادرات ایران

تسهیلات ارزی بانک توسعه صادرات ایران

ضمانت‌نامه‌های بانک توسعه صادرات ایران

توسعه تعاون

تسهیلات فروش اقساطی بانک توسعه تعاون

تسهیلات مشارکت مدنی بانک توسعه تعاون

تسهیلات قرض الحسنه بانک توسعه تعاون

تسهیلات مضاربه بانک توسعه تعاون

تسهیلات جعاله بانک توسعه تعاون

تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک توسعه تعاون

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک توسعه تعاون

سرمایه

تسهیلات مشارکت مدنی بانک سرمایه

تسهیلات خرید دین بانک سرمایه

تسهیلات خرید مضاربه بانک سرمایه

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک سرمایه

پارسیان

تسهیلات خرید ماشین آلات، و تجهیزات یا مواد اولیه بانک پارسیان

تسهیلات احداث ساختمان بانک پارسیان

تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن بانک پارسیان

تسهیلات خرید خودرو بانک پارسیان

تسهیلات مضاربه بانک پارسیان

پاسارگاد

تسهیلات مشارکت مدنی بانک پاسارگاد

تسهیلات مضاربه بانک پاسارگاد

تسهیلات جعاله بانک پاسارگاد

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک پاسارگاد

سینا

تسهیلات خرید، تجهیز و بهره برداری دفتر کار و محل کسب بانک سینا

تسهیلات ویژه بانک سینا

تسهیلات اعتباری بانک سینا

تسهیلات احداث یا تکمیل ساختمان بانک سینا

تسهیلات اعتبار ویژه بانک سینا

تسهیلات تعمیر ساختمان بانک سینا

تسهیلات با وثیقه سپرده سرمایه گذاری مدت دار بانک سینا

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک سینا

ایران زمین

تسهیلات مضاربه بانک ایران زمین

تسهیلات فروش اقساطی بانک ایران زمین

تسهیلات مرابحه بانک ایران زمین

تسهیلات ویژه طرح سلامت بانک ایران زمین

تسهیلات مشارکت مدنی بانک ایران زمین

تسهیلات جعاله بانک ایران زمین

ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک ایران زمین

تعاریف و مدارک کلی مورد نیاز مشترک در میان همه بانک ها

وام ازدواج این وام فقط به عروس و دامادهایی داده می‌شود که بیش از یک سال از تاریخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد. کسانی هم که برای بار دوم ازدواج می‌کنند نمی توانند از وام ازدواج استفاده کنند. متقاضی دریافت این وام باید مقیم محل باشد و در محدوده شعبه مورد نظر زندگی کند. باید در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح کند و سنش هم کمتر از ۱۸ سال تمام نباشد. مقدار وام هم فعلا حداکثر ۳ میلیون تومان است. مدت بازپرداخت این وام حداکثر ۳ سال یعنی ۳۶ ماه و نرخ کارمزد مثل تمام وام‌های قرض الحسنه ۴درصد است. اخیرا شرایطی تعریف شده که در صورتی که مشمول اون شرایط باشید به شما وام 5 میلیونی تعلق میگیره. شرایطی مثل دانشجو بودن یا مهریه کم داشتن. اما گویا فعلا بخشنامه ای در این مورد به بانکها نرسیده. مدارک لازم شامل: دفترچه حساب پس انداز اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عروس و داماد و کارت ملی شان اصل و کپی صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ۲عدد تمبر مالیاتی که باید از بانک تهیه شود ضامن معتبر و مورد قبول بانک (1 نفر برای هر کدام) ضامن هم باید اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی همراه داشته باشد.

وام قرض الحسنه وام قرض الحسنه که البته دریافت آن این روزها از بانکها بیشتر شبیه رویا است تنها تسهیلاتی است که همه بانکهای کشور موظف هستند بر اساس میزان اعتباری که دولت به آنها ابلاغ کرده است با شرایط یکسان در اختیار متقاضیان قرار دهند. دریافت این نوع از تسهیلات هم به همین سادگی نیست. خصوصا در سالهای اخیر بانکها خیلی رغبتی به اعطای آن ندارند و این در حالی است که بیشترین تقاضای وام در کشور از این نوع است. البته در کنار بانکهای دولتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان هم این نوع تسهیلات را با شرایط خاص عرضه میکند. بانک قرض الحسنه رسالت این روزها بهترین بانک برای پرداخت قرض الحسنه است. برخى از انواع تسهیلات هم با معرفى نهادهاى غیربانکى ولى توسط بانکها ارائه مىشود. در این موارد بانکها شرایط لازم را براى دریافت وام به شما مىگویند. به عنوان مثال اغلب وامهاى بانک کشاورزى به معرفى سازمانهاى کشاورزى احتیاج دارد و معرفى نمایندگان مجلس، مىتواند نقش تسریع و تسهیلکننده در اعطاى وام داشته باشد. وام مسکن دیگر این روزها همه میدانند برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن باید یکراست به یکی از شعب بانک مسکن بروند. وامهاى بانک مسکن بر اساس دوره سپرده گذارى و با محدودیت هایى در زمینه مسکن خریداری، احداث یا تعمیر شده پرداخت می شود. کارکنان دولت برای دریافت تسهیلات از این بانک از امتیاز ویژه اى در دریافت وام مسکن برخوردارند. این وامها به افرادى که صاحب حساب در بانک مسکن هستند پرداخت می شود ولى قابل انتقال به بستگان درجه یک است. زمان بازپرداخت وام مسکن ۶تا ۱۸ سال است که به دوره سرمایه گذارى فرد در بانک ارتباط دارد. هم اکنون در سال 92 حداکثر وام پرداختی برای مسکن 50 میلیون تومان است. این نرخ هرساله در بسته پولی بانک مرکزی تعیین می شود. البته بانک مسکن آنقدر شرایط و آئین نامههاى پیچیده و محدودکننده اى دارد که پیشنهاد می شود قبل از اقدام به افتتاح حساب در این بانک براى دریافت وام با یک کارشناس حقوقى خبره مشورت کنید. بانک مسکن یک نوع وام مخصوص با عنوان حساب پس انداز مسکن جوانان هم دارد. شما می توانید از هم اکنون براى کودکان خود در این بانک حساب باز کنید تا در آینده به آنها وام پرداخت شود. وام های کشاورزی برای بانک های کشاورزی، بانک کشاورزی بهترین انتخاب است. اولویت در واگذارى تسهیلات اعتبارى بانک کشاورزى با فارغ التحصیلان رشته هاى کشاورزى است که فاقد شغل دولتى یا غیردولتى باشند. این بانک تا ۸۰ درصد سرمایه گذارى ثابت پروژه هاى کشاورزى را با نرخ سود پایین تامین مى کند. این بانک وام هاى مختلفى پرداخت مى کند که تبصره ۲۹، تبصره ۳، اعتبارات غیرتبصره اى و طرح طوبى از جمله آنهاست. اگر کمى از مسایل کشاورزى سررشته داشته یا به این موضوع علاقه مند هستید، مى توانید به این بانک مراجعه کنید. وام های صنعتی برای گرفتن وام در حوزه صنعت، از تمام بانک ها می شود اقدام کرد. اما بانک صنعت و معدن یکی از بانک هایی است که وام هایی مخصوص در این بخش دارد. این بانک به طرح هاى معدنى و صنعتى وام مى دهد و گاه تا ۸۵ درصد هزینه ها را به صورت تسهیلات تامین مى کند. وام هاى ارزى این بانک هم که از صندوق ذخیره ارزى پرداخت مى شود، نرخ سود مناسبى دارد. نکته جالب توجه آن است که گاهى این بانک، وام ها را به صورت اقساط پرداخت مى کند ولى به صورت یکجا نسبت به دریافت آن اقدام مى کند. وام های مضاربه ای مضاربه بازرگانى داخلی، صادرات، واردات، مشارکت مدنى بازرگانی، تولیدی، صادراتی، مسکن و ساختمان، فروش اقساطى مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلى و جعاله، عنوان وامهایی است که در بانک سپه پرداخت میشود اما بیشتر مشتریان این بانک که قدیمی ترین بانک کشور هم هست آن را با وام های مضاربه ای می شناسند. وام مسکن بدون سرمایه گذاری وام مسکن برای برخی بانکهای خصوصی جذابیت پیدا کرده و به نوعی این بانکها پا در کفش بانک مسکن کردهاند. این بانکها تسهیلاتى در زمینه خرید مسکن و محل کار با سپردهگذارى و بدون سپردهگذارى پرداخت میکنند که اقساط آن به ازاى هر یکمیلیون تومان بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در ماه است. براى دریافت وام برخلاف بانک مسکن، نیازى به خرید خانه نو نیست. بانک ملی ایران هم که بزرگترین بانک دولتی کشور است وامهای مختلفی پرداخت میکند. این بانک همچنین وامهایى براى تعمیر واحدهاى مسکونى نیز پرداخت مىکند. براى خرید مسکن مىتوانید از وامهاى اجاره به شرط تملیک بانک ملى نیز استفاده کنید. این بانک همچنین با برخى تولیدکنندگان قرارداد مىبندد تا امکان خرید اقساطى محصولات آنها را فراهم کند. بانک ملى وامهاى قرضالحسنه متنوعى هم دارد که ایجاد کار یا شرکتهاى تعاونى از جمله موارد آن هستند. همچنین دارندگان حسابهاى سپرده قرضالحسنه در استفاده از قرضالحسنه اعطایى از اولویت برخوردار هستند. تسهیلات اعطایى مسکن انفرادى یکى دیگر از تسهیلات بانک ملى است که فقط به خانوادههاى فاقد مسکن تعلق مىگیرد. قرض الحسنه ضروری ضروری یعنی چیزهایی مثل تعمیر و تامین مسکن، درمان بیماری یا رفع احتیاجات ضروری. البته وام تامین مسکن به معنی وام خرید مسکن نیست؛ بلکه به معنی تامین کمک هزینه برای رهن مسکن است؛ مشکلی که خیلی‌ها با اون دست و پنجه نرم می‌کنند. البته خیلی هم دلتون رو صابون نزنید. مبلغ این وام‌های قرض الحسنه بین 500 هزار تومان تا حداکثر 1 میلیون تومان است. البته بازپرداختش ۲ساله با نرخ ۴ درصد است. جعاله تعمیرات مسکن (با سند یا بی سند همه می‌توانند) این وام هم برای تعمیر خانه‌های شش دانگ و هم برای تعمیر خانه‌های بی سند است. اگر خانه اتان احتیاج به تعمیرات جزئی دارد و می‌خواهید وام تعمیرات بگیرید، ولی سندتون قولنامه ای است یا به هر دلیل مشکل دارد، باز هم می‌توانید از این تسهیلات بهره مند شوید. برای دریافت این وام اول از همه باید در محدوده شعبه مورد نظر ساکن باشید و در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه باز کنید. اولویت با افرادی هست که بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند. مبلغ تسهیلات حداکثر 1 میلیون تومان است و در اقساط ۳۶ ماهه با سود ۱۴ درصد باید پرداخت شود. البته این سقف برای دارندگان سند شش دانگ به ۱ میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد و می‌تونید امیدوار باشید که این وام به زودی تا سقف ۵ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند. بازپرداخت این وام ۶۰ ماهه یعنی ۵ ساله است. مدراک مورد نیاز شامل اصل و کپی تمامی اسناد مالکیت منزل یا آپارتمان از قبیل سند یا قولنامه، قبض‌های آب، برق و گاز هست. تسهیلات خرید لوازم منزل یا کالاهای اساسی اگر قصد خرید هرگونه لوازم منزل مثل لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی، هرگونه لوازم برقی یا حتی فرش و مبلمان رو دارید، ولی در حال حاضر از نظر مالی امکان خرید آن برای شما فراهم نیست، می‌توانید از این وام استفاده کنید؛ البته بخاطر داشته باشید که این تسهیلات فقط برای خرید کالاهای تولید داخل هست. سقف این وام فعلا 4 میلیون تومان است. نرخ سود طبق تعرفه هر بانک در بخش خدمات و بازرگانی می باشد مهمترین مدرک مورد نیاز این وام یک برگ پیش فاکتور خرید یک کالای تولید داخل هست. تسهیلات خرید خودرو تعداد متقاضیان این وام خیلی زیاد است و معمولا برای دریافت این وام، باید حداقل ۳میلیون تومان(هرچه بیشتر بهتر!) برای مدت دست کم ۴ ماه، در یک شعبه سپرده گذاری کنید. هر قدر مبلغ سپرده گذاری بیشتر باشد مدت زمان لازم برای دریافت تسهیلات کمتر می‌شود؛ البته به هر حال این هم جزو قوانین نانوشته بانکی است و در هیچ بانکی، چنین بندی جزو شرایط اعطای تسهیلات خودرو قید نشده است. ولی به خاطر زیاد بودن تقاضا معمولا بیشتر شعب بدین صورت عمل می‌کنند. البته اگر آنقدر خوش اقبال هستید که با یک رئیس شعبه آشنایی نزدیک دارید، می‌توانید از مدت و مبلغ سپرده گذاری کاسته و سریع تر وام بگیرید. این وام فقط برای خرید خودروی صفر اعطا می‌شود. مبلغ آن حداکثر ۷ میلیون تومان است (که البته در برخی بانک ها متفاوت است). بازپرداخت غالب وام های خودرو ۵ ساله و سود آن ۱۴درصد است. مدارک لازم شامل پیش فاکتور خرید خودرو از یکی از نمایندگی‌های مجاز و اصل و کپی اسناد مالکیت، کارت و بیمه نامه خودرو است. تسهیلات تعویض خودروهای فرسوده معمولا خودروهایی که حداقل ۳۰ سال از عمر آنها گذشته باشه فرسوده به شمار میایند. اگر خودروی فرسوده شما از نظر معاونت نوسازی ناوگان شرایط اسقاط داشته باشد، برای تعویض ثبت نام می‌شود. برای ثبت نام باید به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید، البته همراه داشتن کارت ملی هم الزامی است. هر متقاضی فقط یک بار حق استفاده از تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده را دارد. البته ارائه فرم مخصوص صادر شده توسط نمایندگی‌های مجاز هم الزامی است. مبلغ این وام در حال حاضر حداکثر ۱۰ میلیون تومان است که باید در ۶۰ قسط پرداخت شود و از زمان تحویل فرم مخصوص به بانک حداکثر ۱۰ روز برای تکمیل پرونده و معرفی ضامن فرصت دارید در غیر این صورت نمایندگی سهمیه را به شخص دیگری واگذار می‌کند. مدارک لازم اصل و کپی کارت پایان خدمت سربازی، گواهی امضای محضری متقاضی و ضامن و سفته به مبلغ اصل و سود وام است. وام پشتیبانی از طرح‌های سرمایه گذاری اگر طرحی برای راه انداختن یک واحد تولیدی داشته باشید، می‌توانید با برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده و مشخص کردن بودجه به بانک‌های دولتی یا خصوصی مراجعه کنید تا طرح شما بررسی شود. هرچند که این وام عملا به افرادی تعلق می گیرد که سابقه مشخص تولیدی داشته باشند یا نامه از نهادهای خاص داشته و یا ارتباطی با روسای شعب! به همین جهت مراکزی تشکیل شده اند که برای شما طرح های توجیهی تهیه می کنند و برای شما وام می گیرند و البته درصدی از 10 تا 30 درصد از وام را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند. بهرحال در برخی از سایت‌های بانک ها، پرسشنامه الکترونیکی پذیرش طرح برای دریافت تسهیلات نیز وجود دارد و شما می‌توانید به سادگی در مورد امکان اجرایی شدن طرح خود اطمینان پیدا کنید. نکات طلایی برای دریافت تمام وام‌های تا سقف 1 میلیون ریال به یک ضامن؛ برای وام‌های تا سقف 10 میلیون تومان به ۲ ضامن و برای مبالغ بیش از 10 میلیون تومان به بیش از ۲ ضامن احتیاج دارید؛ البته این قانون نانوشته بنابر نظر شخصی رئیس شعبه به راحتی قابل تغییر است. اگر احیانا در بین اقوام و دوستانتون، کارمند دولتی سراغ ندارید جای نگرانی نیست چون بعضی از بانک‌ها از جمله غالب بانک های خصوصی و نیز برخی بانک های دولتی نظیر صادرات و ملی، کاسب دارای جواز کسب معتبر رو هم قبول می کنند. فراموش نکنید هنگام مراجعه به شعبه، حتما اصل تمامی مدارک رو برای مطابقت همراه داشته باشید. در صورتی که سابقه چک برگشتی دارید یا پیش از این وام دیگری دریافت کرده اید که در پرداخت اقساط اون چندان خوش حساب نبوده اید بهتر است یا فکر گرفتن وام مجدد رو به کلی از سر بیرون کنید یا یک کفش آهنی بپوشید!

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • کاظم
  ۱۰ ۴

  باسلام وتشکر سوالی داشتم میخواهم بدانم با سپرده طلا میتوان وام گرفت

  • ناشناس
   ۸ ۱

   وام با طلا از بانک کارگشایی و وام با بهره حداقل 36% در سال از طلا فروشها و دلالها با پشتوانه طلا

 • محمدرضا اعرابیان
  ۶ ۱

  باسلام وتشکر فراوان از اینکه مطالبتون خیلی برای من مفید بود.

 • محمد
  ۵ ۴

  با سلام، شما می تونید با ارسال کلمه vam به 201001 هر روز اخبار وام رو ، روی موبایلتون داشته باشید

  • بهی
   ۹ ۲

   وام دانشجویی چقدهست؟

 • ava
  ۱۳ ۳

  با سلام و تشکر من دانشجوی دانشگاه پیام نور هستم میخواستم بدونم ایا میتونم وام بگیرم با بهره ای که بالا نباشه؟؟؟

  • ناشناس
   ۴۷ ۴

   بله شما میتوانید بروید به کشورهای کافر و نزول خوار مانند امریکا و ژاپن و انگلیس و.. با سود لایبور که نیم درصد در سال هست وام بگیری . ولی در کشور اسلامی ما با سپرده گزاری سود از 14% تا 20% و بدون سپرده گزاری از 36% در سال می توانی با 2 یا سه ضامن کارمند راحت وام بگیری .

 • سعید
  ۵ ۸

  من اگه سه میلیون داشتم یه پیکان میخریدم هیچ به وام این بانکایه مسخره هم احتیاجی نداشتم

  • ناشناس
   ۶ ۱

   خودتو قوی کن

  • ناشناس
   ۳ ۱

   وام برای پارتی دارها خوبه

 • مرتضی
  ۹ ۳

  سلام میخواستم بدونم اگه سربازی نرفته باشی میتونم وام خرید کالا بگیرم ممنون

 • رویا
  ۶ ۱

  یه مدت بانکا اعلامیه وام دانشجویی داشتن اون چی شد

  • فاطمه داوری
   ۲ ۶

   وام دانشجویی چی شد

 • ناشناس
  ۲ ۶

  با سلام، مطلبتون بسیار مفید بود، با تشکر

 • منصور-ا
  ۲ ۵

  یک وام میخواهیم بگیریم چیزی که نمی خواهند سند ازدواج خواجه حافظ را . هر بانکی که میرویم اول کار سنگ جلوی پای ما میگذارند . بازنشسته هستم . کسر حقوق از بیمه را میدهم سند منزلم را گرو میگذارم چونکه شاغل هستم از محل کارم نامه کسر از حقوق میدهم چک میدهم سفته هم میدم برای 15/000/000 تومان دو تا سه ضامن میخواهندمن که کسی را ندارم . حق گرفتن وام ندارم بخدا قسم که پارتی بازی است لااقل توشعبه 1046 صادرات شاهد زنده بودم اوائل دی 92 چکار کنم . جواب مرا بدهید . موسسه اعتباری ثامن و خیلی از بانک هائی که برای وام رفته ام رجوع کرده و دست از پا دراز تر بر گشته ام به همه مثل امثال من کمک کنید

  • ناشناس
   ۶ ۲

   اگه یه حساب تو بانک مهر باز کنید هر مبلغی سپرده گزاری کنید بعد از ۴ ماه ۱ برابر میانگین ۴ ماه رو بهتون وام میده و اگه بازنشسته باشید و بیمه بهتون کسر از حقوق بده می تونید تا ۱۵ میلیون وام بگیرید نیازی هم به سند نیست فقط یک نفر ضامن هم باید به مبلغ وام+سودش یه چک بزاره تو بانک مهر که البته گردش ۳ ماهش باید به همون مقدار برسه.
   مثلا اگه ۱۵ میلیون بزارید بعد از ۴ ماه ۱۵ تومن وام میگیرید یا اگه ۷.۵ بزارید می تونید بعد از ۶ ماه ۱۵ تومن بگیرید اجازه برداشت و واریز همیشه دارید و میانگین روزانه حساب می شه وام خیلی خوبیه من تا حالا ۲ بار گرفتم اگه سوالی داشتید ایمیل بزنید راهنماییتون می کنم boobe_gh@yahoo.com

 • رضا کائیدی
  ۴ ۴

  با سلام و احترام
  قسط خونم تازه تموم شده و سند6دنگ به اسم خودمه،کارم آزاده و تعهد حقوقی ندارم.با این شرایط میتونم با سند خونم وام بگیرم؟
  با تشکر

  • ناشناس
   ۴ ۱

   نه

  • وام گیر حرفه ای
   ۵ ۵

   بله ، اکثر بانکهای خصوصی با وثیقه ملکی (سند) وام میدهند. تعمیر مسکن 100 میلیون میدن با اقساط 36 ماهه. مضاربه و مشارکت مدنی هم دارن. سند ملک، تضمین 100% برای بانک داره و بانکها دوست دارن به مالکان ملک وام بدهند چون هیچ ریسکی براشون نداره

 • الهام محتشم
  ۵ ۲

  سلام من یه سند خونه به ارزش 180 میلیون دارم میخواستم یه وام 60 میلیونی بگیرم کارکرد حساب هم ندارم، میشه لطفا منو راهنمایی کنین که چیکار کنم؟

  • ناشناس
   ۲ ۳

   سند خونه میشه فقط ضامن باید صبر کنی از برج 1 که وامهای با سود 36% در سال بانکها ازاد میشه بری و بگیری . الان چون اخر سال هست وام نمیدن .

  • رضا
   ۷ ۴

   من چند وقتی دنبال وام با سند بودم. معمولا بانک ها تا حدود 50 الی 70 درصد ارزش ملک وام می دن و البته فکر کنم ضامن هم نیاز داره به همراه شرایط سپرده گذاری و اعتبار وام گیرنده

 • مصطفی
  ۲ ۳

  توضیحاتتون خوب بود مخصوصا پارگراف آخرش رو خوب گفتین ممنون از این همه صراحت.
  من یه سوالی داشتم و می خواستم بدونم آیا میشه بدون ضامن و تنها با سند شش دانگ ملک تا سقف 15 میلیون وام گرفت و آیا میشه از این وام به غیر از تعمیرات منزل استفاده کرد یا نه؟
  بازم ممنون میشم اگه توضیح بدین و راهنماییم کنید.

 • مژگان
  ۵ ۵

  ربا شاخ و دم داره؟؟؟

 • toto
  ۱۱ ۱

  خیلی جالبه علنی دارن نزول می خورن بعد میگن بانکداری اسلامی آدم بره از حاجی بازاری نزول بگیره خیلی بهتره که . لطف کنید این سودهایی کلانی که می گیرید چه فرقی با نزول داره با تشکر التماس دعا

  • بانکی
   ۴ ۱۱

   همه حرف های جالبی زدین ولی اگه مثل من کارمند بانک بودین و پیگیر مطالبات و عوض شدن مردم رو از زمانی که وام میگیرن تا موقع بازپرداخت مطمئناً نظرتون فرق می کزد.

 • ناشناس
  ۲ ۱۹

  مرگ بر آمریکا

 • محمد بخشایش
  ۱۲ ۳

  با سلام میخواستم بپرسم تو کدوم بانک خصوصی میتونم تا 50 میلیون تومان وام مسکن بدون سپرده گذارى بگیرم با اقساط 2 تا 3 میلیون در ماه؟
  با تشکر

  • پارسا
   ۳ ۳

   من ملکی در شمال دارم که در رهن بانک مسکن است و 4 سال دیگر قسطها تمام می شود ایا می توانم در تهران از بانکها وام بگیرم با سند ملک

  • محمد درویژه
   ۳ ۱

   زمونه خیلی خرابه خداوکیلی یعنی ما چهار نفر داریم کار میکنم هنوز ب خرج خونه نمیرسیم کار, میکنم کسی ج نمیده خیلی وعضمون خرابه بخدا این دولت واسمون کاری کنه ممنون

 • امیر ناصرالدین مظلومی
  ۰ ۱

  با سلام. ایا در مقابل قرار دادن وثیقه ملکی اساسا کنجکاوی و اطمینان بانک برای وصول مطالبات حاصل نمیشود که به مدارک درامدی نیاز نباشد؟ و وامی اینچنین وجود دارد؟

 • علیرضا
  ۶ ۲

  میشه بگید کدوم اورگان قوانین مربوط به وام رو گذاشتن، این علما یه خورده با خودشون فکر نکردن چند درصد مردم ایران کارمند رسمی دولت هستن . افراد دیگه که نه کارمند رسمی دولت هستن نه آشنا دارن نیاز به وام پیدا نمی کنن میشه بگید من که شرایط گرفتن وام (نداشتن آشنا ) رو ندارم چیکار باید بکنم.

 • سیدجعفر میربخشی
  ۶ ۰

  با سلام چرا مراجع عظام تقلید جلوی این حرام خواران را نمی گیرد چرا سکوت می کنید بس است دیگر سکوت بس است جلوی این اژدهای چند سر را بگیرید والله اعلان جنگ با خدا و رسول اوست الله علم

 • smith
  ۷ ۴

  آیا شما در هر نوع مالی
  مشکل و شما
  نیاز به وام برای پرداخت بدهی های خود را
  ما ارائه می دهیم انواع و انواع وام
  با آسان
  بازپرداخت در پایین ترین نرخ 2٪
  . پیشنهاد ما وام
  در تمام ارزها و ما را از وام
  از
  پایین ترین میزان از 5000 به
  حداکثر مقدار
  50000000 برای اولین بار از زمان سنج است. شما
  توصیه به
  فرم درخواست را پر کنید به طوری که ما می توانیم
  بیشتر
  ادامه.
  متقاضی علاقه مند باید در پر
  فرم
  زیر.
  اطلاعات وام گیرندگان
  * نام ..........
  * جنسیت ..........
  * سن ..........
  * تماس با ..........
  * کشور ..........
  * تلفن ..........
  * مبلغ مورد نیاز ..........
  * وام مدت: .........
  * هدف از وام ..........
  * ارز ..........
  * شغل ..........
  * جنسیت ..........
  * درآمد ماهانه شما ..........
  * نحوه بازپرداخت: ماهانه و یا
  سالانه ..........
  تماس با ما از طریق
  ایمیل: smithloancompany7@gmail.com
  تشکر از شما، ما منتظر شما
  پاسخ سریع

  • حسین
   ۵ ۳

   سلام / گول این تبلیغاتای دریافت وام سریع رو نخورید /همش کلاهبرداریه /مراقب اینجور پیامها باشید /زود آدمو میچاپن

  • محمد مجیدی
   ۴ ۴

   من وام با بهره کم میخوام

 • خانم
  ۷ ۱

  باسلام
  بنده کارمند هستم و در حال خرید خانه این خانه دارای 18 میلیون وام میباشد ولی برای خرید آن 15 میلیون کم دارم از چه طریقی میتوانم وام بگیرم یک ماه هم بیشتر فرصت ندارم اگر راهنماییم کنید ممنون می شم وگرنه باید قید خونه خریدنو بزنم

  • سعید گلی
   ۷ ۲

   من وام میخوام چکار کنم.برای خونه...80 میلیونه ولی 20 تومان بیشتر ندارم.یکی راهنمایی کنه.چرا نظر ها پاسخ ندارن پاسخ نظر منو بدین فقط زود.مرسی

 • jتوحید
  ۴ ۰

  به بیشتر بانک ها سر زدم برای گرفتن 3 میلیون وام با هردرصدی و با هر شرایطی ولی نمی دن.

  • omid
   ۲ ۰

   شما سپرده هیچی ندارین؟

  • ناشناس
   ۱۲ ۵

   میخوای بیای ماوام خونگی داریم 40ملیون
   بدون هیچ بهره وسودی

 • ناشناس
  ۱ ۱

  اصلا حرفی از مهر اقتصاد نیاوردین بنظر من مهراقتصاد بعد از اون رسالت و مهرایران بهترین بانکها برای وام گرتن هستن

 • ا.ا
  ۴ ۱

  چرا اگر ما پول قرض بدیم ربابگیریم حرومه ولی بانک میگیره حلاله؟؟؟؟
  مثل اینه که بگی خون ما نجسه ولی خون بانکیها پاک!!!!!

 • سیدمحمدی
  ۵ ۱

  سلام من 3میلیون پول دارم میخواهم6میلیون وام بگیرم برم خونه اجاره کنم متاهلم چیکار باید بکنم ازکجا وام بگیرم که زودبدن راهنماییم کنید.ممنون

  • ناشناس
   ۴ ۰

   مهر اقتصاد

 • علی نورزی
  ۱ ۶

  سلام من یک مداح هستم برای خرید یک امپیفایر باید از کدام استفاده کنم

 • ناشناس
  ۰ ۳

  سلام

  در حال جستجو برای یک وام است، که به دنبال یک وام کسب و کار، شخصی
  وام، وام خانه، ماشین
  وام، وام های دانشجویی، وام تحکیم بدهی، وام نا امن، خطر
  سرمایه و غیره آیا شما یک وام توسط بانک یا رد مالی
  دلایل اقتدار را برای یک یا چند. شما در جای مناسب
  راه حل وام! چه کسی من را به وام خصوصی به وام دهنده هستم
  شرکت ها و افراد در نرخ بهره پایین و مقرون به صرفه
  نرخ بهره 3 درصد است. لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: chrissjohn591@gmail.com

  درخواست وام.

  نام و نام خانوادگی شما:
  آدرس:
  استان:
  مجموع وام:
  جنس:
  مدت زمان وام:
  تلفن:
  فکس:
  درآمد ماهانه:
  از تاریخ دقیق وام شما نیاز دارید:
  شغل:

  نکته: این مورد نیاز است قبل از اینکه شما می توانید اقدام
  معاملات وام خوب است.
  سلام

 • فرزانه
  ۰ ۰

  باسلام به همین. راحتی نمیشه وام گرفت هفت خوان رستم رو باید رد کنی چند هفته پیش برادرم وام کالا گرفت احتیاج داشت پنح میلیون سی ووشش ماهه دومیلیون دویست اضافه پرداخت کنه خودتون قضاوت کنید

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام. آدم از بیرون وقتی نزول بر میداره اینقدر دنگو فنگ نداره بانکها خودشونو مسخره کردن برای ده میلیون وام سه تا زامن معتبر میخواند بیرون به نزول خورا یکدونه چک میدی ارض یک ساعت کارتوراه میندازن رسیدگی کنین بابا این چه مسخره بازیه

 • کمال
  ۲ ۱

  سلام دوستان من دارای پنج هزار متر زمین با سند تجاری هستم و هدفم احداث باغ تالار و مجتمع خدمات خودروی میباشم وتا حالا سی درصد پیشرفت کاری داشته ام در صورت راهندازی بیست نفرمشغول بکار میشوند اما دیگه پول ندارم راهنمایم کنید چطوری میتونم وام ...

  • maskanbankblog.com
   ۰ ۰

   اگر مجوز کار دارید میتونید به راحتی وام مضاربه دریافت کنید.

 • نیما
  ۳ ۲

  سلام من رفتم درخواست یک وام 10 میلیونی دادم زمان پرداخت بانک به من 7 میلیون داد گفت 3 میلیون بعد پایان فسط یعنی من 70% وام گرفتم باید قسط 100% پرداخت کنم واقعا شما که دم از بانک داری اسلامی می زنید بگوئید فرق نزول با این کار چیست 7 میلیون دادی در 36 ماه داری 15 میلیون می گیری اسمش چیه آقایان مدیر شما بفرمائید کجایی اسلام چنین چیزی داریم مردم مشکل دارند و شما دارید از شرایط سو استفاده می کنید روزی در گلوی شما گیر خواهد این نزول خوری جالبه به بازرسی بانک ... گزارش دادم و گفت این بخشنامه بانک هست رسیدگی نمی کنیم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  وام گرفتم بعد از یک سال میخواهم تسویه کنم میگویند زودتر میخواهی تسویه کنی باید همه وام را بدهی هر چه قسط دادی کشک عین پول را باید بدهی به نظر شما اسمش چیه

  • maskanbankblog.com
   ۰ ۰

   تنها در صورتی که وام شما اجاره به شرط تملیک باشه بانک مجاز به اینکاره.(چون شما اجاره پرداخت میکنی و نه قسط) اگه برخلاف اینه می تونی به ناظر بانک مرکزی در استانتون مراجعه کنید.

 • صدرا خاکسار
  ۱ ۱

  سلام.من ملکی باارزش 300میلیون گذاشتم تورهن بانک که 30 میلیون تورهن بانک تجارت.ایا میتونم ازادامه مبلغ رهن تو رهن بانک کشاورزی بذارم یاخیر.ممنون

  • maskanbankblog.com
   ۰ ۰

   بستگی به بانک اول داره اگه قبول کنه. مراجعه کنید. یه نامه به شما میدن مبنی بر موافقتشون با رهن مازاد.

 • سید امیر مطهری
  ۰ ۰

  با سلام
  من با چند سال تلاش و تمام هست ونیست زندگیم را در یک کار تولید گذاشتم و الان 50 نفر کار افرینی کردم ولی دیگه پولی برای توسعه وادامه کار ندارم در ضمن سندی ندارم که از بانکها وام بگیرم باید چکار کنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  دستتون درد نکنه،کامل بود

 • اتنا
  ۴ ۲

  سلام من تازه ازدواج کردم میخوام وام ازدواج بگیرم ازبانک پارسیان اما میگن حتمابایدنامه ی کسرحقوق داشته باشم چندتاازفامیلامون کارمندن امامیگن اداره هاشون همچین نامه ای نمیده نمیدونم چیکارکنم یعنی بخاطر یه نامه نبایدوام ازدواج بگیرم درصورتی که خیلی هم بهش نیازدارم لطفا راهنماییم کنید

 • حسین اردشیری
  ۰ ۰

  ,باسلام من یه سند خونه دارم و میخوام روی اون وام بگیرم هر بانکی میرم میگن وام نمیدیم بنده بابد چیکار کنم پارتی هم نداریم

 • ناشناس
  ۳ ۱

  سلام ایا میشوداز بانک ثامن خودشخص وام گیرنده بادادن چکی ضمن خودش شود

 • احسان
  ۱ ۰

  با سلام درسته وقته زیادی رفته اما یه سوال داشتم راجع به وام میتونید جواب بدبید

 • میلاد
  ۲ ۰

  خیلی کاربردی بود ممنونم

 • علی نومیری
  ۰ ۲

  سلام :می خواستم بدانم با در رهن گذاشتن ماشین الات صنعتی می توانم وام بگیرم .در صورتی مثبت بودن جواب راهنمایی بفرمایید.ضمنا محل کارگاه اجاره می باشد.

 • بهار دوست
  ۱ ۱

  برای اینکه از بانکی وام بگیریم باید ی وامی به بانک بدیم...مرد حساب اگه پول داشتیم برای سپرده که دیگه وام میخاستیم چکار؟؟

 • احمد ساعی پور
  ۰ ۰

  برا دادن وام ازدواج 3میلیون تومانی یک ضامن می خواهند نمی دونم چرا سند شش دانگ نمی خواهند ضامن که پیدا نمی شه می گم اگه این قدر سخت می گرفتی بابک زنجانی این قدر پول مملکت رو نمی خورد نمی دونم موقعی که این همه پول رو می برد کجا بودید که برا سه میلیون تومان ضمان هم می خواهید.

 • عادل هلالى
  ۰ ۰

  با سلام. من ضامن یکى از دوستانم شدم که أیشان أقساط وام را پرداخت نکردن والآن من ازدواج کردم أیا میتوانم وام ازدواج بگیرم

 • یک انسان
  ۱ ۰

  مردم از روی ناچاری رو به وام های اسلامی با نزول های اسلامی روی می آورند البته کلی ضامن و کلی مدرک میخوان البته به شرطی که از قیافتون خوششون بیاد یا فامیل و آشناشون در خواست وام نداده باشن و الا اعتبار ندارند برای پرداخت وام شما

  • رسول
   ۴ ۰

   باسلام میخواستم بدونم ایا برای دریافت وام حتما باید به همون شعبه ای که حساب بازکردم برم یا هر شعبه ای میشه؟

 • نیازمند
  ۲ ۰

  با سلام من میخوام از طریق جهاد کشاورزی ی وام از بانک کشاورزی برای خریدتسهیلات کشاورزی بگیرم مبلغ وام 65میلیون تومان است.برای ضامن سند خانه میخواد ایا سند سر قفلی مغازه با ارزش 200میلیون مورد قبول بانک هست برای ضمانت؟؟؟

 • امیر عربی
  ۱ ۰

  سلام من میخوام با قول نامه خونه که مال خودمه و حدود30.000.000فی میخوره وام بگیرم چقدر میدن راهنمایی کنید ممنون

 • عاطفه
  ۱ ۱

  باسلام.من یخواستم طرح مهربانک مهررابرای گرفتن وام شرکت کنم.میخواستم ببینم اگه11میلیون تومان سپرده بذارم بعد4ماه 11تومنبه جزپول خودم بهم تعلق میگیره.حالا بعدش من ماهی چندتومان بایدقسط پرداخت کنم.سپاسگذارم

 • سعید
  ۲ ۰

  لعنت به این قانون و مملکت سرمایه داری راحت پولداراوام میگیرن راحت زمین خواری میکنند دزدی و.....ماکه خونه داره روسرمان خراب میشه هیچکی وام بهمون نمیده چون فقیریم سند هم داریم اما بدرد نمیخوره چون پارتی نداریم وام نمیدن وامم مال پولدارهاست

 • حامد
  ۲ ۰

  سلام. تو را به خدا جواب بدید.من پنج میلیون پول دارم و می خوام باهاش وام بگیرم و نیاز ضروری دارم. تورو خدا راهنمایی کنید. پولم رو تو چه بانکی بزارم که ده میلیون تو چند ماه بهم بده? من باید تا چهار ماه دیگه ده میلیون برا برادرم جور کنم وگرنه شکایتش می کنن و بیچاره احتمالا بره زندان. دارو ندارمم قط پنج تومنه 😔

 • محبوبه
  ۴ ۱

  دوستان من نیاز به چهار میلیون وام دارم. چک هم دارم. بنظرتون چکار کنم؟

  • ناشناس
   ۳ ۱

   محبوبه کدام شهرتان هستی

 • زمین خورده
  ۰ ۰

  سلام من مشکل مالی شدید دارم هیچ پولی ندارم وامی تو این شراط هست لطفا اگه هست راهنماییم کنیین ممنون

 • اعرابي
  ۰ ۴

  ايا با سند زمين مي توان وام گرفت

 • علی
  ۱ ۲

  سلام خدا قوت به تمام زحمت کشای این مملکت بنده خودم خیلی وام استفاده کردم بدون پارتی بدون مشکل میدونم کشور ما ظرفیت بسیار داره عیب هم داره چ مسول چ مردم اما نباید در کوس نا امیدی دمید هر چی فکر کنی همون میشه خوب باشه نونشو میخوری بد باشه چوبشو بنده به این نتیجه رسیدم پول در اوردن مثل اب خوردن اما ادم شدن وماندن سخته

 • محمد جواد رحیمی
  ۱ ۱

  به ۵ملیون نیاز دارم نمیدونم چطوری و از کجا بگیرم.خواهشا راهنماییم کنین فوریه.بدجور نیازمندم

 • فرشاد مرادي
  ۱ ۱

  سلام با تشكر از راهنماييتون، بنده مبلغ ده ميليون پول دارم كه ميخواهم از طريق اين پول وام بگيرم و تا شيش ماه هم ميتونم بخوابونم پولم رو، ميخاستم بدونم ميتونم دو برار پولم رو از بانكي دريافت كنم؟؟؟ يعني مبلغ بيست ميليون وام بگيرم؟؟؟ ممنون،،

 • sahar
  ۰ ۰

  سلام دنبال ی بانکی هستم که بتونم 1ملیون الی 5ملیون بافیش حقوقی بدون کسرازحقوق بگیرم لطفااگرچنین بانکی هس لطف کنیدجواب بدید

 • عیسی
  ۰ ۱

  سلام خسته نباشی من خانه ای دارم و سند هم دار یا میشود وامی بگیرم
  ممنوم میشوم خبرم بکنی و اندکی راهنمای بکنید

 • محسن
  ۰ ۰

  سلام من نیاز به 10 میلیون وام دارم فوری بدون سپرده باید چکار کنم لطفا راهنمایی کنید کجا میتونم بگیرم خیلی نیاز دارم سودش مهم نیست

 • محدثه
  ۲ ۲

  وام دانشجویی چیشددد

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من یک وام یک ملیاردو هشتصد میلیونی برای دامداری میخوام لطفا بهم بگین و راهنماییم کنید از کدوم بانک بگیرم وصود و قستش ماهی چقد میشه؟

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام من دنبال ی وام ۱۰تا۱۵تومنی ام میخوام خونه رهن کنم اما انقد پول کم دارم برا همین دنبال وامم همه جا ضامن میخواد ک من ندارم میشه راهنماییم کنید چیکارکنم از کجا وام بگیرم ک بهرش کم باشه..لطفا کمکم کنید خیلی احتیاج ب نظرا و راهمنماییاتون دارم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من یه وام کالا گرفتم از بانک صادرات یکسال روپرداخت کردم آیا دوباره میتونم وام بگیرم یا باید این تصویه بشه بعد

 • ناشناس
  ۴ ۰

  سلام من یه وام کالا گرفتم از بانک ... یکسال روپرداخت کردم آیا دوباره میتونم وام بگیرم یا باید این تصویه بشه بعد

 • m.m
  ۰ ۰

  سلام میخاستم بدونم آیابرای گرفتن وام ازدواج کارت پایان خدمت میخوان بانک ها؟اگه اره کدوم بانک هامیخوان؟

 • فراهان
  ۰ ۳

  سلام.۷ملیون وام فوری نیازدارم.ضامن وسپرده هم ندارم.چکاکنم

 • شریف
  ۰ ۰

  سلام به من بانک انصاراسلامی وامی میدهدایاضامنه من ازااستان مان است ان ضام راکهدرسهردیگرزندگی میکندضمانتش راقبول میکندیانه

 • محمد
  ۰ ۰

  سلام چرا اینقدربانکیا سنگ جلو پای مردم میندازن بانک ... رفتم برا وام میگن برا 30تمن وام 3تا ضامن کارمند یا نظامی بازنشسته هفت نیم باید سپرده کنی شخص وام گیرنده باید یا سرکار دولتی باشه یا کاسب کاسب بردم میگن یه بهونه اوردن کارمند بردم میگن باید حقوقش حداقل دوتمن باشه خداوکیلی این اذیت کردن نیست فقط مردمو مسخره کردن حالا اگه ی پارتی یا رشوه بدی ببین چطوری کارو راه میندازن اسمشم میذارن بانک داری اسلامی اخه ادم ک مجبور نباشه نمیاد وام بگیره چرا اینقدر اذیت میکنن مهم اینه اقساطش بموقع پرداخت بشه منم مشکلی برا پرداخت ندارم چی بگم ...

 • فرامرز
  ۱ ۰

  سلام...
  دوستان من یه وام 2/500/000 تومانی لازم دارم ضروری برای امروز...
  دوستان لطفا راهی داریم کمکم کنین...
  کرمانم...
  لطفا دوستان

 • احمد
  ۰ ۰

  میشه یه وام بدون سپرده گذاری بهم معرفی کنید خیلی لازم دارم بخدا ممنون میشم

 • احمد
  ۲ ۰

  میشه یه وام بدون سپرده گذاری بهم معرفی کنید خیلی لازم دارم بخدا ممنون میشم.بچه بروجردم نوشتم واسه مدافع حرم ۲۴سالمه اگه گیرم بیاد خیلی خوب میشه دمتون گرم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام من کارپخش موادغذایی انجام میدم،اقتصاد بدبهم ریخته ،هیچ چاره ای غیراز استقراض بانکی فوری ندارم ،چکهام سنگینه و تاریخشون داره میرسه،لطفا اگه راهی هست که بتونم بین۵۰تا ۱۰۰تومن وام فوری بگیرم راهنمایی کنید.ممنون

 • محمدرضا
  ۲ ۰

  سلام من شاغلم سوپر مارکت دارم الان بعلت تغییر شغل میخوام جا به جا شم احتیاج به پول دارم سند ملکی ششدانگ هم دارم میخوام وام بگیرم هر بانکی رفتم فقط پیچوندن ......تورو خدا کمکم کنید.....اگه کسی رو هم می شناسید که ماشین شرایطی ازم بخره راهنماییم کنید

 • مریم
  ۱ ۰

  بهترین بانک جهت وام گرفتن قزض الحسنه مهر.4درصد

 • Hamid
  ۱ ۰

  1 ماهه میخام بانک ... وام بگیرم تو این ۱ ماه دنبال تکمیل کردن مدارکو ضامن بودم الان که تکمیل شده طبق گفته های خودشون میگن جلو وام هامون بسته شده .چرا اینطوری میشه اخه ادم دردشو بره کجا فریاد کنه

 • مجتبی
  ۰ ۱

  سلام من سه ماهه دارم کارای یک وام ۳۵ میلیونی رو باسپرده بوده انجام میدم اول کارشناسی ۳۰۰ هزار جوابش بردم کارشناسی که خود بانک معرفی کرده قبول نکردن دوباره ۳۰۰ کارشناس بردم سوم سند ۱۵۰ ملیون بردن تورهن هزینه ۱۵۰۰۰۰۰ خب امروز فاکتور بیار خب برو یک ضامن بیار خب برو ۷۰ ملیون چک پشتوانه بیار چی قانونی چی مملکتی من برای هزینه بیمارستان پول قرض گذاشتم بانک بتونم وام بگیرم خدایا مرگ بده چرا زنده ام

 • زانا
  ۰ ۰

  سلام.من یه سال پیش ضامن یک وام مضاربه ای ۸ میلیونی ۶ماهه برای دوستم شدم.بعد ۶ ماه بانک بدون اینکه ب من ضامن اطلاع بده وام مضاربه را تبدیل کردن به اقساطی.ایا این کار قانونی است؟؟؟
  لطفا جوابم را بدهید...

 • مریم
  ۱ ۱

  با سلام و وقت بخیر
  من یک خونه به ارزش 120 میلیون دارم میخواستم به واسطه سند ملکم یک وام با حداقل کارمزد و سود که ماههای ببازپرداخت وام طولانی و بیشتر باشد بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنیم چه بانکی مناسب هست.؟

 • خسته از قسطهای بی پایان
  ۱ ۰

  بانکها خودشون اگه یهرو قسطی دیر واریز بشه سودش رو ساعتی حساب میکنن اما اگه مشتری قسط رو زودتر پرداخت کنه هیچ تاثیری نداره

 • خسته از قسطهای بی پایان
  ۲ ۰

  به نظر من یکی از بدترین بانکها برای وام گرفتن ... هستش من ده میلیون خوابوندم 4ماه که 5میلیون بهم بدن اونقدر طولش دادن هر دفه به یه بهانه تا شد نه ماه .حرومشون باشه .پشت دستنو داغ کردم هیچوقت دیگه برای وام طرفشون نرم به شنا هم توصیه میکنم ازشون وام نگیرین

 • عباس
  ۰ ۰

  تا اونجایی که تحقیق کردم وام های بادر صد بالا14-18-27-32 همش نزوله حتی سودهاش شبهه ناک بلا استثنا.
  ...

 • ،،،،
  ۱ ۱

  سلام تو رو خدا جوابمو بدید الان 2ماه که وام بسته است کسی اطلاع داره کی باز میشه

  • رحمان محمدی اصل
   ۰ ۰

   دوست عزیز برای دریافت وام نامه ای به بانک مرکزی نوشته و از مدیران متخلف بانک مرکزی بخواهید هزان میلیاردی که از محل بیت المال مسلمین بدون دریافت هیچ گونه سود و بدون هیچ گونه کارمزد از مورخ 9/4/92 تا به امروز به مفسدان بانک ... پرداخت کرده چند میلیون تومان هم به شما قرض دهند مگر شما از ملت ایران حساب نمی شوید یا در بیت المال سهمی ندارید

 • مهرداد
  ۰ ۲

  سلام میخواستم ببینم اگه 15 میلیون پول بزارم توی بانک و بخواهم بدون ضامن از همون بانک 15 میلیون بردارم میشه؟؟اگه میشه کدوم بانک میشه؟؟ممنون

  • نسرین
   ۱ ۰

   آقایون داداشا ما ۷ میلیون سپرده کردیم تو بانک ثامن اگه همون ۷ تومن وام بخوایید همون روز بهتون میدن بدون ضامن یعنی سند پول میشه ضامن اما اگه دو برابر بخواهید یعنی ۱۴ میلیون سند سپردتون + یک ضامن کاسب میخاد وام نسبتا خوبیه ۲۱ درصده امیدوارم به حق شبهای قدر خدا گره از کاره همه مون من جمله من باز کنه واقعا ناراحت کننده است که یه جوون محتاج یک میلیون وام باشه

 • Ali
  ۱ ۰

  محدثه وام میخای چی کار آبجی بی خیال خخ

 • ناشناس
  ۴ ۳

  من که رفتم دنبال پول بهره ای ...

 • اسماعیل
  ۱ ۰

  الان نزدیک سه ماه که میخوام وام بگیرم روز اول که شرایط رو به من اشتباه گفتند به اشتباه خودشون هم پی نمیبرند والان هرچه ضامن میبرم قبول نمیکنند وبعداز سه ماه که تموم کاراشو کردم میگن دیگه به کسی وام نمیدیم مهلتش تموم شده خداوکیلی این اذیت کردن نیست مگه ماگداییم خوب اقساطشو میدیم

 • مرتضی
  ۰ ۰

  سلام من ده میلیون دارم میخوام ده میلیون دیگه وام بگیرم چکار کنم وبه کدوم بانک مراجعه کنم باتشکر

 • تنها@@@@
  ۱ ۰

  سلام من تورشته ی طراحی دوخت فوق دیپلم گرفتم الان یه وام میخوام که تولیدی بزنم ولی نمیدونم کردم بانک برم یه کمک بکنیدتوروخدا

 • اشکان
  ۰ ۰

  سلام من سند ملک دارم قولنامه هم دارم منتها چک برگشتی دارم الان میخوام وام بگیرم بتونم پول مردم رو بدم چون چک برگشتی دارم میگن نمیشه ببخشید اگه راه حلی هست بهم بگید ممنونم

 • طناز
  ۰ ۰

  اونایی که ازدواج میکنن وام دارن اما من بدبخت دانشجو ندارم که شهریه بدم دوباره به خودشون

 • حمید
  ۱ ۲

  وام صنعتی وکشاورزی فقط جهت افزایش تولید وتوسعه در خدمتتون هستم ...

 • رضا
  ۰ ۰

  سلام ۱۰میلیون وام میخوام واسه دیه زندانی توروخداراهنماییم کنیین کدوم بانک تاقبل ازعیدبهم میده یه ضامنم دارم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام خواهر من یکی از آپارتمانهای مسکن مهر را خریده وهر ماه قسط خود را بموقع پرداخت کرده برای وام وپدرم ضامنش هست اکنون پدرم درحال بازنشسته شدن است بانک هم گفته یا باید وام تسویه بشود با بازنشستگی یا ضامن تعویض یعنی راه دیگری ندارد لطفا راهنمایی کنید

 • شاهین
  ۱ ۰

  با سلام و خسته نباشین من یه زمینی دارم که سالن گاوداریه سنتی هم داره به ارزش 1 میلیارد میخوام طرح گاوداری بزنم 200 میلیونی احتیاج دارم باید کجا برم و چیکار کنم ممنون میشم جواب منو بدین چون واقعا گیج شدم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  70%کارساختمانی برای وام شامل چه قسمت هایی میشود

 • parisa
  ۰ ۰

  واقعا ممنون از اطلاعات کامل تون,, خیلی کمکم کرد

 • سياوش.ج
  ۰ ۰

  با سلام خدمت شما!
  سوالي داشتم جسارتاً!
  بنده يك سال پيش با وثيقه ملكي كه ٣٥٠ مليون ارزش داشت و بانك٢٧٠ مليون قيمت گذاشت يك وام ١٢٠ مليوني گرفتم و تا الان متاسفانه فقط تونستم ٣ قسط از وامم رو پرداخت كنم و ديگه از عهده پرداخت بقيه اقساط بر نميام!
  ميشه بفرماييد كاري كه بانك انجام ميده با وثيقه ملكيه من چيه و من چيكار ميتونم انجام بدم؟

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام خدمت همه دوستان من میخوام وام بگیرم برای گاوداری سنتی هم جادارم هم برق و هم چاه میخوام وام ۱۰۰ ملیونی بگیرم ایا جایی رو سراغ دارید که وام بدن با سود ۴ درصد اگه میتونید کمک کنید چون بیکارم و میخوام برای خودم و سه نفر دیگه اشتغال زایی کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم ۲۷ سالمه از مشکین شهر اردبیل

  • سمی
   ۱ ۰

   بانک کارافرین برو یا بانک مهر ایران، البته بازم پرس و جو کنین

  • ناشناس
   ۰ ۰

   سلام اگه اقساط رو نپردازین بانک ملک رو میفروشه پول وام وسودش و برمیداره و مابقی پول فروش خونه رو میده به خودتون

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام‌من‌‌۳۰ت‌سپرده‌کجا‌بزارم‌یک‌سال‌که‌بهم‌وام‌قرض‌الحسنه‌بدن‌یا‌باسودکم‌مخام‌خانه‌بخرم‌‌

 • رضا
  ۰ ۱

  خونه تو ازت میگیرن

 • سید محمد
  ۱ ۰

  سلام. من مثل ادمیزاد داشتم زندگیمو میکردم.کارم هم خوب بود.بازیافت کروم و نیکل. تا اینکه به اسرار برادرم برای گسترش کارمون رفتیم 2000متر زمین از شرکت شهرکها تو شهر صنعتی 3اراک گرفتیم.اشتباه اولی که کردیم با یه کاردان مشورت نکردیم تا براورد هزینه برای تکمیل سوله بکنیم. دومین اشتباه که گول شرکت صنعت ومعدن رو خوردیم که اولش میگفتن. شما مجوز های لازم رو بگیرید ما نامه بهتون میدیم ببرید بانک وام بگیرید زیر 10%.ما همه مجوزهارو گرفتیم...زمین رو هم تا حدود 50%تکمیل کردیم. سوله و اداری. یعنی اینجوری بگم هرچی داشتیم و نداشتیم خرج کردیم تا اونجا سرپا بشه.. که بازم تکمیل نشد. الان که میریم برای وام.. اصلا میگن با این سوله نیمه کاره کسی وام نمیده. نه راه پس داریم نه راه پیش. لطفا. اگه کسی راه حلی داره بگه ممنون....

 • بهار
  ۰ ۰

  ببخشید یک سوال دارم
  همه وام ها نیاز به ضامن دارن؟
  به این سوال من جواب بدید ممنون

 • افسانه میرزایی
  ۳ ۰

  سلام من میخام یه وام چهار یاپنج میلیونی بگیرم پول پیش خونه ندارم صابخونمم میگه باید بلند بشی من باید چیکارکنم هربانکی میرم تا پارتی نداشته باشی وام نمیدن تازشم من ضامن معمعمولی دارم چک هم میده ازکجا کسر حقوق بیارم وقتی غریب هستم تو قایمشهر لطفن به من بدبخت هم یکیو معرفی کنی بتونم وام بگیرم....

 • ناشناس
  ۰ ۱

  من که ارسال کردم چرا نیست

 • محمدرضا
  ۰ ۰

  سلام ازراهنمایی های خوبتون ممنونم 5میلیون تومن وام نیازدارم لطفابگوییدازکجامیتوانم بگیرم

 • نیلو
  ۰ ۰

  از هیج جا هیشکی وام نمیده یا ضامن داشته باشی سپرده میخان الانم که همشون میگه بودجه نیست تا انتخابات

 • حسام
  ۰ ۰

  سلام من 10 میلیون دارم میخواهم نیسان مدل 90 بگیرم هیچ ضامنی ندارم چطور اون 10 میلیون وام بگیرم بدون زامن

 • مریم
  ۰ ۰

  من حساب قبليم بلوکه شده بود یه حساب دیگه باز کردم اون بلوکه نشده وامم حاضر میخواستم بدونم ب این وجود بهم وام میدن یا نه استعلام بگیرن نمیشه

 • غیاثی
  ۲ ۰

  سلام بنده احتیاج مبرم به دریافت وام فوری یک میلیون تومان دارم ضامن ندارم لطفا راهنمایی بفرمائید

  • نسرین
   ۰ ۰

   سلام من یک وام ۵ میلیونی مضاربه ای فووووری میخام چک دارم از بانک ... لطفا راهنماییم کنید

 • امیر
  ۲ ۰

  من کارم ازاد بود و مغازه تعمیرات موبایل داستم.مغازمو دزد زد و جم کردم.خرجه دوتا خونه رو میدم.خواهیا راهنمایی کنید چجوری وام سریع بگیرم تا دوباره مغازه باز کنم.خیلی گرفتارم خدا شاهده

 • وحید
  ۲ ۱

  با سلام بنده خودم یکسال تمام برای دریافت ده میلیون تومان وام دویدم ولی هنوز که هنوزه هیچی. بخدا حق ما جوان ها این نیست.

 • حسن
  ۰ ۰

  برید بانک وام خودرو بگیر بهتر یعنی خودروی صفر باسود کمتر با چک شخصی

 • مریم
  ۵ ۱

  اخه چرا اینقد شرایط وام گرفتن سختههههههه .کاش میشد به جا ضامن از کارت یارانه استفاده کرد. من وامممممم میخامممممم فقط چهارمیلیون ضامنم ندارم ولیییی کارت یارانه رو به جا وثیقه میذارم . یکممممم شرایط و برا ما جوونا راحت کنید باو تا کی سختی بکشیم اه 😒😞

 • رحمان رحمانی
  ۱ ۱

  من۵۰تومن پول دارم چطوری وام کم بهره بگیرم .لطفا راهنمایی کنیدممنون.

 • محمود سلیمانی
  ۱ ۰

  من برای کار ابزار فروشی نیاز به سرمایه دارم لطفا راهنمایی فرمایید

 • يلدا
  ۰ ۰

  سلام من دنبال وأم دوميليوني هستم كه متاستفانه هيچ ضامني ندارم كه كارمند رسمي باشه لطفا راهنمايي كنيد چيكار بايد بكنم؟

 • ناشناس
  ۰ ۰

  همه دنبال وام هستن خدایا به همگی کمک کن .انشالله بهره وام ها کم بشه وهمه راحت صاحب خانه وسرپناه بشن

 • محسن
  ۰ ۲

  با سلام و وقت بخیر
  یه سوال داشتم خدمتتون
  اخیرا متوجه شدم که بانک ملت یه تسهیلات وام از 2 میلیون تا 40 میلیون به سپرده گزاران میده
  و مثل اینکه اولویت بندی بر اساس میزان سپرده فرد داره و نرخ سود تسهیلات هم 10 درصد هست.
  زمان بازپرداخت هم24 تا 48 ماه هست.
  میخواستم بدونم میتونید توضیح بدید این تسهیلات چجوری هست؟
  اگه 40 تومن بخوایم باید ماهانه چقدر و در کل چقدر با سودش میشه
  پیشاپیش ممنون از پاسخ شما

 • مریم
  ۰ ۰

  سلام، وقت بخیر
  میخواستم بدونم کسی میتونه باتعهدحقوقی ضامن وبدون حضورضامن وام بگیره؟

 • بابک
  ۳ ۰

  سلام این مطلب برای شهریور سال نودودو هستش . آیا هنوزم این تسهیلات رو بانک ها میدن ؟
  کسی بانکی سراغ داره که وام بده با ضامن معتبر ؟

 • یعقوب
  ۰ ۰

  سلام وام میخوام واسه عقد ی بانک کمکم کنه

 • رسول حیدری
  ۰ ۰

  سلام من الان میخوام وام ازدواج بگیرم چند تا بانک رفتم دو تا ضامن و گواهی شغلی میخواد من شغلم آزاده کسی میتونه کاری برام انجام بده چون لازم دارم شرایطم سخت شده

 • یعقوب کریم زاده
  ۰ ۰

  بخاطر مشکلات زندگی سرطان همسرم وام قرض الحسنه نیاز دارم

 • هیچکس
  ۲ ۴

  سلام من وام میدم از ده تا دویست میلیون
  سه تا ضامن کسر از حقوق
  با سود کم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام.. من خونه اجاره کردم... ده ملیون قرض کردم.. حالا بنگاهی میگه برو وام مستاحری بگیر. چطوری هی شرایطش و باید چکار کنم.. خواهش میکنم راهنمایی کنید

 • فرزانه
  ۰ ۰

  با عرض سلام.ایا میشود فقط با داشتن سند منزل وام گرفت.در واقع سند منزل بشود وثیقه و دیگر ضامن معتبر و اراعه مدارک جهت تصمین درامد و شغل احتیاج نباشد.ممنون میشوم راهنمایی کنید.

 • زهرا
  ۴ ۱

  من میخوام بدون اینکه هویتم فاش بشه به همسرم وام بدم
  چکارکنم

  • هادی قلیزاده
   ۰ ۰

   عزیزشوهرتونوبیخیال بشین من ده میلیون تومان وام لازم دارم خیلی هم واجبه اگه میشه اون واموبدین واسه من هرچی هم بخوای میدم برات چک یاسفته

 • رحیمی
  ۲ ۰

  سلام با بیست میلیون تومان برای سپرده گذاری ودریافت وام بهترین گزینه کدامین.

  • محمد
   ۵ ۰

   سلام من در حال حاضر شصت میلیون تومان پول دارم ولی برای یک سرمایه گذاری به دویست میلیون تومان پول نیاز دارم میخواستم بدونم چطور و از چه بانکی میتونم وام بگیرم ضمنا من در بانک ملی ،صادرات، مسکن و تجارت هم حساب دارم

 • فتاحی
  ۳ ۰

  سلام .کدوم بانکها با دریافت سند ملک شهرستان به عنوان وثیقه وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تمن پرداخت میکنن؟مرتضی فتاحی هستم

 • رحمان
  ۱ ۰

  سلام یه وام تا ظرفیت 40 میخواستم باید از چه بانکی بگیرم با اقساط یک تومن

 • محمد یلالی
  ۰ ۰

  با سلام من برای دریافت وام به بانک مراجعه کردم که متوجه شدم یکی از وامهام که برای کسی گرفتم به نام خودم سه تا قسط عقب افتاده که بلافاصله پرداخت کردم تا بتونم وام بگیرم ولی متاسفانه بانک ملت میگوید باید ۶۰ روز از تاریخ پرداخت اقساط بگذره نا بتونیم بهتون وام بدیم چنین چیزی امکان داره که میگویند سیستم قبول نمیکنه

 • سارا
  ۰ ۰

  سلام ميخواستم بدونم كدوم بانك وام 300 ميليوني ميده و شرايط بازپرداخت اقساط و بهره ش چه جوريه؟ ممنون ميشم راهنمائيم كنيد

 • سارا
  ۱ ۰

  سلام ميخواستم بدونم كدوم بانك وام 300 ميليوني ميده و شرايط بازپرداخت اقساط و بهره ش چه جوريه؟ ممنون ميشم راهنمائيم كنيد

 • ناشناس
  ۰ ۰

  ایا حساب های شخصی بسته شده باشه باز هم میتواند وام ازدواج بگیرد

 • زهرا
  ۱ ۱

  سلام من میخام ۲۰میلیون وام بگیرم بابهره ۸درصد دقیقا چقد پول باید به بانگ برگردونم؟؟

 • حمید رضا
  ۰ ۰

  سلام.من میخوام وام بگیرم برای گاوداری.خواهش میکنم راهنماهی کنبن که چطور وام بگیرم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  آیامیتوان وام یک میلیاردو،توی حساب گذاشت وسودشوبانک هرماه برداشت کنه؟

  • Nil
   ۰ ۰

   سلام من یه وام ۱۰۰میلیونی میخوام توروخدا راهنمایی کنید،یه وام میخوام آزاد،وام اشتغال زایی و مسکن و خودرو نمیخوام توروخدا یکی بگه از کدوم بانک میتونم۱۰۰تومن وام بگیرم بدجوری گیر کردیم یکی کمک کنه خواهشن

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام فوری من بهمن میرم داخل ۱۸ سال میتونم وام بگیرم متولد ۱۳۸۱ بهمن

 • شهرام
  ۰ ۰

  سلام یک وام میخوام که با وثیقه ملکی باشه جعت ساختمان سازی انبوه سازی هست کار من تا سقف چند میلیارد متشکرم اگر بتونید راهنمایی نمایید

 • شهلاالبوفتیله
  ۰ ۰

  سلام خواستم یک وام برای رهن خانه بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنید

 • سعد صفری
  ۰ ۰

  ایا سند ازدواج برای شهرستان باشد در تهران مبشود وام گرفت

 • رضارشیدی
  ۰ ۰

  سلام بنده سنده تک برگ آپارتمان دارم وپایان کارکامل تازه خریدم نقدازوام استفاده نکردم یک بازنشسته رآه آهن وسفته وفیش حقوقی و نامه کسرازحقوق هم دارم ضامن هیچ جابهم نمیدند؟؟راهنماییم کنید

 • مونا
  ۲ ۰

  سلام
  کسایی که وام نیاز دارن اما ب هر دلیلی واجدشرایط گرفتن وام نیستند توجه کنید
  سرمایه بانکی از من و گرفتن وام 4 درصد از بانک مهر ایران
  در اضای هر 20 تومن وام 5 میلیون تومان میگیرم

  • فرشید
   ۰ ۰

   مونا شماره میزاشتی خب

 • محمد احمدی صنوبری
  ۰ ۱

  مبلغ ۲۰میلیون پول دارم میخوام ۴۰میلیون وام بگیرم با سود کم و اقساط بلند چ

 • نازنین رحیمی
  ۰ ۰

  سلام می‌خوام از بانک مهر وام بگیرم اما وقتی گزینه وام و قسط رو میزنم فقط یک گزینه میاره که اونم پرداخت قسط دیگرانه حالا باید چیکار کنم

 • محمد
  ۰ ۰

  عزیزم سر خودمون کلاه نزاریم خط نزول را واقعا بخواهیم طبق آیات قرآن معنی کنیم 1 درصد هم نزول. کسی وام میگیره که نیاز داره یا دستش خالیه تا اصل مبلغ را بیاد برگردونه پدرش در میاد تازه یه چیز هم اضافه بر اون بده که قربونش برم یه وام 10 ملیونی میگیری باید حدودا 23 تومن پس بدی یعنی از رزق زن بچت بزنی اعصاب ناراحت و..ربا چون ظلم به خود است جنگ با خداست. کسی که ثروتمنده که وام نیاز نداره مگه ... خدا وکیلی سر خودمون و خدا کلاه نمیخواد بگذاریم.ربا جنگ با خداست وقتی با افتخار میزنید 18% سود از یعنی جنگ با خدا.کمی آیات ربا را تو قرآن بخوانید متوجه نکبتی که امروز از لطف ربا به جان مردم افتاده میشوید. کلاه شرعی روی خطای خود نگذارید. فردا جلوی خدا هم همین توجیحات کذب را میارید؟

 • بهزاداحمدی
  ۱ ۰

  سلام من وام برای خریدوسایل جوشکاری لازم دارم

 • حامد
  ۰ ۰

  سلام من یه وام مسکن یکم زوجین از بانک مسکن گرفتم سند خونه تو رهن بانک مسکن هستش میخواستم بپرسم نیتونم وام تعمیرات هم از بانک ملی بگیرم با همین سند چون تعمیرات مسکن خرید اوراق داره من میخوام بدونم از ملی میشه تعمیرات گرفت با همین سند که ضامنم بشه واسه وام ممنون

 • یونس
  ۰ ۰

  سلام من وام ازبانک ملی گرفتم دارم قسطی پرداخت میکنم والان دارم ازبانک گشاورزی وام میگیرم مشکلی پیش رو ندارم

 • فاطمه
  ۳ ۰

  سلام میخواستم از روی سند خونه وام بگیرم کدوم بانک ها سود و درصدشون کمتره و چگونه هستش؟؟؟
  لطفا کمکم کنین

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من میخوام وام ازدواج رو تسویه کنم احتیاج همسرم هم باشه؟

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام خسته نباشید من سپرده بلند مدت گداشتم ، چرا به من برگه گواهی اوراق بهادار دادند امضا کنم، لطف راهنمایی کنیید

 • داود موسوی
  ۰ ۰

  بنده بازنشست هستم .تامین اجتماعی .ده تومان پول پیش دادم بیست متر خونه از بانک تجارت تقاضا دارم مقداری وام بده ممنون

 • رویا
  ۱ ۰

  من خودم ۱۲ تومن داشتم ، توی بانک انصار سپرده بلندمدت گذاشتم ۱۸ درصد، و فردای روزی که حساب باز کردم رفتم وام گرفتم روی سپرده خودم، ۱۰ملیون و هشتصد. ماهی هم ۳۶۰ قسط میدم. بدون هیچ ضامنی.

 • یاسر
  ۰ ۰

  باسلام من دستکاه کارت خوان دارم ماهی ۱۵۰۰تا تراکنش دارم به نظر شما میتونم وام بگیرم ضامن چی میخواد

 • طاها
  ۰ ۰

  سلام من میخواستم از بانگ پاسارگاد وام بگیرم چهار ماه پیش یدونه گرفتم از همین بانک میتونم دوباره وام بگیرم یا نمیدن ممنون میشم بگید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من میخوام گوشی ۱۰ میلیونی بخرم آیا وام می دهند

 • کیان
  ۰ ۰

  من ۷۰ میلیون دارم میخوام وام بگیرم از رو پولم وپولم برداشت کنم چقدر بهم میدن

 • شهناز
  ۰ ۰

  سلام
  صد میلیون وام حداقل چند ضامن میخواد

 • زهرا
  ۰ ۰

  من وام میلیاردی و می خوام باید چکار کنم