کد خبر 580818

بندرعباس امروز ١٣بار لرزیده است

بندرعباس در عصر امروز تا ساعت١٩ بیش از ١٣بار لرزیده است.

ارسال نظر