تست شخصیت شناسی؛ بگو چطور پیامک میزنی تا بگم چه شخصیتی داری!

بــرای پی بردن بــه شــخصیت افــراد، راههای مختلفی وجود دارد که یکــی از آنان، توجه به متن پیامک هاســت.

تست شخصیت شناسی؛ بگو چطور پیامک میزنی تا بگم چه شخصیتی داری!

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در مجموع میتوان گفت براساس محتوا و شــکل جمـلـات و لحن گفتــاری که در پیامکهای افراد تکرار و برداشت میشود، میتوان آنان را در تیپ شــخصیتی مختلفی قرار داد که به برخی از این موارد اشاره میکنیم. شخصیت شناسی افراد از روی اس ام اس آنها چگونه است؟

شخصیت مهرطلب

برای شخصیت شناسی این افراد دقت کنید که هــرگاه متوجه شــدید فردی در پیامکهایــش از کلمات محبت آمیز، زیاد اســتفاده می کند، شــاید بتوانید او را در دسته ی شخصیت‌های مهرطلب قراردهید. این افراد عاشق دریافــت مهر و محبت دیگران هســتند. به شــما محبت میکننــد و انتظــار دارند حتــی در پیامکهایتان چنین محبتی را نثارشان کنید. آنان میخواهند از سوی اطرافیان تأیید شوند. در مجموع باید گفت شخصیت های مهرطلب، همواره به دنبال جلب حمایت و توجه ســایرین هســتند و البته این کار را به وفور خودشان هم انجام میدهند.

شخصیت کنترل گر

 پیامکهایی که با پرســش و بررسی شــرایط طرف مقابل شروع میشود، از کنترلگر بودن شــخصیت ارسال کننده ی پیامک، خبر میدهد. برای این افراد مهم اســت که بر اوضاع و اطرافیان کنترل داشته باشند و اگر احساس کنند این کنترل به نوعی خدشه دار شده، ناراحت میشوند.

شخصیت قدرت طلب

 البته این کار را به وفور خودشان هم انجام میدهند. افرادی که شــخصیت قدرتطلب دارند، در پیامکهایشان هم به شما دســتور میدهند. مرتب تأکید میکنند امروز باید چه کار کنید و کجا بروید. در پیامکهای این افراد، جملات دســتوری و تأکیدی بــه وفور دیده میشــود. در واقع این افراد میخواهند این پیام را به شما منتقل کنند که قوی، قدرتمند و برتر هستند و از راه پیامکها، توانایی و قدرتشان را به رخ بکشند.

شخصیت وسواسی

 در پیامکهای ایــن افراد، تأکیــد و یادآوریهای فراوانی دیده میشــود. از آنجا که در زندگیشــان، نظم و وسواس خاصی وجود دارد، در پیامکها هم نسبت به مراقبت از نظم و پیشــگیری از به هم ریختگی اوضــاع، تأکید دارند. گاهی چند پیامک را پشت سر هم میفرســتند و پیامکهای قبلی را تصحیح میکنند که این موضوع از وسواس آنان حکایت میکند.

شخصیت بدگمان

 برای شــخصیتهای بدگمان، مهم اســت که بدانند دیگران کجا هســتند و چه کار میکنند. آنان براســاس تیپ شخصیتیشان نســبت بــه اطرافیان ســوءظن دارند و میخواهنــد از این موضوع مطمئن شــوند که خطری ارتباطات آنان را تهدید نمیکنــد. این بدگمانیها فقط بــه جنس مخالف مربوط نمیشــود، شــخصیتهای بدگمان حتی نسبت به افراد همجنس خودشــان هم ســوءظن دارند و میترسند که مبــادا در غیاب آنان، توطئهای علیه شــان شــکل گیرد.

شخصیت استرسی

 اســترس و اضطــراب در پیامکهای این افراد موج میزند و نوشته هایشان بیشتر حاوی دلواپسی و نشــان دهنده ی به هم خوردن تعادل درونی اســت. خیلی وقت ها هم بــه دلیل اینکه همراه با اســترس و نگرانی پیامک میفرستند، در نوشته هایشان غلط های نوشتاری دیده میشود چون از شــدت اضطراب، به سرعت تایپ میکنند.

شخصیت توجه طلب

 این افراد دلشــان میخواهد مورد توجه دیگران قرار گیرند و برای اینکه توجه مورد نیازشــان را به دست آورند، از جملات یا متن های طنزآمیز استفاده می کنند.

شخصیت ضعیف و خجالتی

صحبــت تلفنی بــرای برخی از افراد خجالتی، دشــوار اســت. به راحتی نمیتوانند ارتباط کلامی برقرار کنند و با سایرین در تعامل باشند. از اینرو ارسال پیامک برای آنان روش ارتباطی ســاده تری اســت چون هنگام ارســال پیامک، وقت و فرصت کافی دارند تا حرفهایشان را راحت تر بزنند. شخصیت های خجالتــی وقتی میخواهند ابراز احساســات کنند، دچار اضطراب میشوند و ترجیح میدهند در لفافه و پشت پرده صحبت کنند. افراد ضعیف هم عزت نفس پایینــی دارند و قدرت ابراز وجود آنان پایین اســت. این افراد در پیامک ها هم خودشــان را کوچک نشان میدهند و طرف مقابل را بزرگ میبینند.

شخصیت نگران

 اشــخاصی که مدام پیگیر سلامت و حال خوب شــما هستند و بر سالم بودنتان، تأکید میکنند در دسته ی شخصیت های نگران قرارمیگیرند که در پیامکهایشان آثاری از نگرانی دیده میشود. گاهی هم به طور بدبینانه فکر میکنند که شاید حالتان خوب نباشد و از این بابت، بیشتر نگران میشوند. شــخصیتهای نگران انتظار دارند حال و احوالتان را به ســرعت گزارش دهید و اگر کمی درنگ کنید، به دلواپسی و نگرانی هایشان دامن میزنید.

شخصیت بی توجه

برخی افراد به پیامک های ارســالی، دیر پاسخ میدهند که اگر به دلیل مشــغله زیادشان نباشد، میتوان آنان را در گروه شخصیتهای بی توجه جای داد. این اشــخاص، مســؤولیت پذیر نبوده و برای دیگران، ارزشی قائل نیســتند. البته این احتمال وجود دارد که شخصیتهای مغرور هم مانند شــخصیتهای بی توجه، به پیامک ها دیر پاسخ دهند چون با این کار میخواهند این پیغام را منتقل کنند که ما مهم هستیم.

منبع: ماهنامه شادکامی
ارسال نظر