از هفته گذشته و پس از تصرف کابل از سوی طالبان، بسیاری از خارجیان و نیروهای افغانی همکار با آنها از طریق فرودگاه این شهر از افغانستان خارج شدند.

کد خبر: ۵۵۶۰۶۳
ارسال نظر