{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 263216

طبق اطلاعیه‌ای بورس کالا اعلام کرد:

پس از پایان جلسه معاملاتی امروز، مبلغ وجه تضمین برابر با ۸۱۸.۵۰۰.۰۰۰ریال (هجده میلیون و پانصد هزار ریال) وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی۱۵.۰۰۰.۰۰۰ در مجموع مبلغ ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال (سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین می گردد.

اقتصاد آنلاین_ لیلی شهیر؛ با توجه به نوسانات شدید بازار آتی سکه امروز و بنابر اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا، خطاب به کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه طبق بند 22 مادۀ 2 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی، مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز در قراردادهای آتی موظفند تا پایان جلسه معاملاتی روز سه شنبه مورخ 1397.01.22، مبلغ 10.000.000( ده میلیون ریال) به ازای هر قرارداد آتی را به عنوان وجه تضمین اضافی علاوه بر مقادیر فعلی وجوه تضمین در حساب عملیاتی خود تامین کند.

همچنین با توجه به توقف جلسه معاملاتی روز دوشنبه مورخ 97.01.20، مبلغ افزایش وجه تضمین اولیه مندرج در اطلاعیه شماره 30.02912 مورخ 97.01.18 پس از اتمام جلسه معاملاتی روز سه شنبه مورخ 97.01.21 اعمال خواهد شد.

از این رو پس از پایان جلسه معاملاتی روز سه شنبه مورخ 97.01.21 ، مبلغ وجه تضمین برابر با  818.500.000ریال (هجده میلیون و پانصد هزار ریال) وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی15.000.000 در مجموع مبلغ 33.500.000 ریال (سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین می گردد.

17

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری