کد خبر 419742

روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرد؛

آخرین قیمت‌ها از بازار مسکن

تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، به ۳. ۱۳ هزار واحد مسکونی رسید، که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۱ و ۴۲.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۴۴.۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸

  گزارش« تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ »که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

 در بهمن ماه سال۱۳۹۸ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۳ / ۱۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱ / ۲۴ و ۰ / ۴۲ درصد افزایش نشان می دهد.

 در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۴۴.۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ / ۴۴ درصد افزایش نشان میدهد.

خاطر نشان می نماید،  گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی « تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران  » می باشد.

۱-حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳۲۶۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم۲ / ۴۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل حکدود ۱ / ۱واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

مسکن

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال۱۳۹۸ حکاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱ / ۱۷ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم های ۷ / ۹ و ۲ / ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۶ / ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بهمن ماه سال جار ی مربوط به ۱۰ منطقه شهر( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۷ ، ۸ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۱ و ۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۴ / ۲۵ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

مسکن

۲-تحولات قیمت مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق

بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۰ / ۱۴۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳ / ۴ و ۴ / ۴۴ درصد افزایش نشان می دهد.

مسکن

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۰ / ۲۸۵ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۶ / ۷۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته اسکت .

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷ / ۳۰ و ۰ / ۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.

مسکن

۳-تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه سال - ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود ۴ / ۷۳ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل۶ / ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران۲ / ۱۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ / ۶۳درصد افزایش نشان می دهد.

مسکن

۴-سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

۱ - ۴ -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی -

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه سال۱۳۹۸ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " ۹۰ تا ۱۰۵ " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۵ / ۱۰ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی " ۱۰۵ تا ۱۲۰ " و " ۷۵ تا ۹۰ " میلیون ریال به ترتیب با سه ۲ / ۱۰ و ۷ / ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند . در این ماه، توزیع حج معاملات به گونه ای بوده است که ۴ / ۵۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران(  ۰ / ۱۴۴ میلیون ریال )معامله شده اند.

مسکن

۴-۲ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " ۵۰ تکا ۶۰ "مترمربع با سه ۵ / ۱۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " ۶۰ تا ۷۰ " و " ۷۰ تا ۸۰ " متر مربع به ترتیب با سهم های ۰ / ۱۴ و ۱ / ۱۲ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴ / ۵۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

مسکن

۴-۳ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " ۵ / ۴ تا ۰ / ۶ " میلیارد ریال با اختصاص سهم ۷ / ۱۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش " ۳ تا ۵ / ۴ " و " ۰ / ۶ تا ۵ / ۷ " میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۴ / ۱۱ و ۹ / ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در

مجموع در این ماه، حدود ۰ / ۵۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۵ / ۱۰ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

مسکن

۵-تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۴ / ۲۹ و ۵ / ۳۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

مسکن

۲-اجاره بها؛ اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی

۶- جمع بندی

تعداد معاملات انجام شده در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳ / ۱۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۱ / ۲۴ و ۰ / ۴۲ درصد نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۳ / ۴ و ۴ / ۴۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۰/ ۱۴۴ میلیونریال بالغ گردید.

در مجموع طی یازده ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به حدود

۴ / ۷۳ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۶ / ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سه ۲ / ۴۳ درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴ / ۲۹ و ۵ / ۳۱ درصد رشد نشان میدهد.

گزارش کامل معاملات مسکن بهمن ماه شهر تهران را اینجا مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر