انتخاب مدیرعامل بانک تجارت به عنوان عضو هیات انتظامی بانک ها

مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

انتخاب مدیرعامل بانک تجارت به عنوان عضو هیات انتظامی بانک ها

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ به موجب ماده شش آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب شورای پول و اعتبار، هیات انتظامی بانک‌ها همواره با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک‌ها تشکیل می‌شود، که در انتخابات اخیر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

ارسال نظر