کد خبر 373047

انتقال مجوز ارزی ۱۱۶تعرفه از وزارت جهاد امور خدمات بازرگانی

۱۱۶ کد تعرفه بانضمام شرح کالای مربوطه که مجوز ارزی آنها به دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر