کد خبر 348538

در نخستین جلسه دور نهم اتاق تهران:

اعضاى هیات رئیسه دوره نهم اتاق تهران مشخص شد/ خوانسارى مجددا به کرسى ریاست نشست

در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم، اعضای هیات رییسه مشخص و خوانساری دوباره به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصى انتخاب شد.

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم، اعضای هیات رییسه مشخص و خوانساری دوباره به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصى انتخاب شد.

خوانسارى در دوره هشتم اتاق بازرگانى تهران نیز در جایگاه ریاست قرار داشت.

همچنین در همین جلسه نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، منشی، خزانه دار نیز انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش با رای هیات نمایندگان، علا الدین میرمحمد صادقى با ٥٠ راى نایب رییس اول و محمد اتابک با ٤٩ راى به عنوان نایب رییس دوم اتاق بازرگانى تهران انتخاب شد.

ناصر ریاحى با ٥٠ راى خزانه دار اتاق بازرگانى و فاطمه مقیمى با ٤٧ راى به عنوان منشى اتاق، انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر