{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با توجه به کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سه ماه گذشته، رشد اقتصادی این کشور به پایین‌ترین میزان خود در ۲۷…

عناوین بیشتر