برای نخستین بار گزارش حسابرسی بدون ایراد از هلدینگ خلیج فارس منتشر شد؛

افزایش ۲۶۵ درصدی سود بزرگترین هلدینگ نفت و پتروشیمی ایران

برای نخستین بار از تاسیس هلدینگ خلیج فارس، گزارش صورت مالی تلفیقی این شرکت ، قابل قبول و بدون بندها و نکات حسابرسی است.

افزایش 265 درصدی سود بزرگترین هلدینگ نفت و پتروشیمی ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، صورت مالی تلفیقی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ بزرگترین و ارزشمندترین شرکت بازار سرمایه ایران در حالی در کدال منتشر شد که برای نخستین بار از تاسیس هلدینگ خلیج فارس، این گزارش از نظر حسابرسی قابل قبول و بدون بند و نکات حسابرسی است که نشان از عملکرد دقیق مالی فارس است. از دیگر نکات قابل توجه این صورت مالی، افزایش بیش از ۲۰ درصدی سود تلفیقی فارس نسبت به مدت مشابه است.

بر اساس این گزارش سود تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ از مبلغ ۴۴ هزار و ۹۴۵ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان به ۵۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۸۹ میلیون تومان افزایش یافته است.همچنین سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی از ۷۳۲ ریال به ۸۶۹ ریال نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

از سوی دیگر درآمد عملیاتی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور  با افزایش  حدود ۷۳ درصدی به رقم بی‌سابقه ۱۸۶ هزار و ۶۷۷ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان در مدت شش ماهه منتهی به پایان آذر رسید. از دیگر نکات قابل توجه این گزارش افزایش ۲۶۵ درصدی سود شرکت اصلی است.

ارسال نظر
ارسال نظر