{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با وجوداینکه سهام شرکت های نفتی در دنیا به دلیل ناپایداری قیمت نفت با ریسک های بالایی مواجهند، اغلب آنها برای سرمایه…

عناوین بیشتر