{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با واگذاری نافرجام و پر ابهام شرکت پتروشیمی بیستون به بخش خصوصی و همچنین سوء مدیریت این مجموعه، این مجتمع از عرضه LAB…

عناوین بیشتر