{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 349391

بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨٤١ تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ شاغلین هستند که ٨١,٨% آن را مردان و١٨.٢% را بانوان تشکیل داده‌اند. همچنین تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین ، در اینفوگرافیک حاضر، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٧ نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨٤١ تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ شاغلین هستند که ٨١,٨% آن را مردان و١٨.٢%  را بانوان تشکیل داده‌اند. همچنین تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

نرخ مشارکت مردان ٦٤,٨% ، نسبت اشتغال ٥٨.١% و نرخ بیکاری آنها ١٠.٤% بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٤٩.٦% و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٧.٢% است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٨٦.١% بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ١٣.٩% در بین مردان است.

نرخ مشارکت زنان ١٦,١% ، نسبت اشتغال ١٣% و نرخ بیکاری آنها ١٨.٩% بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٥٣.٤% و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٩.٧% است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٧٧.٣% بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ٢٢.٧% در بین بانوان است.

   علاقه­‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران به نشانی https://www.amar.org.ir اینفوگرافیک نتایج طرح نیروی کار سال ١٣٩٧ را مشاهده کنند.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

اینفوگرافیک

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری