٣٤ درصد؛ متوسط افزایش هزینه اجاره بها

٣٤ درصد؛ متوسط افزایش هزینه اجاره بها

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٣٤,٠ درصد است. (منبع)

 

ارسال نظر