{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران" برای هر شخص حقیقی ۵ میلیارد ریال(اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») است. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری