٤٤٧ میلیون؛ تعداد کل حساب‌های بانکی

٤٤٧ میلیون؛ تعداد کل حساب‌های بانکی

447 میلیون تعداد کل حساب های بانکی است. از این تعداد 439 میلیون مربوط به به اشخاص حقیقی است که 27 میلیون فاقد شماره ملی است که مسدود است و حدود 8 هزار و 700  حساب هم فعال است که فاقد شناسه ملی است که باید تا پایان سال به صفر برسد. همچنین شش میلیون حساب متعلق به اشخاص حقوقی است که از این تعداد 350 هزار حساب فاقد شناسه ملی است که دلیل این امر به مشکلاتی بر می گردد.(منبع)

ارسال نظر
ارسال نظر