گزارش بازار در نیمه اول معاملات؛

افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در صرافی ها

در معاملات امروز صبح بازار قیمت دلار حدود ۱۰۰تومان افزایش را در صرافی ها ثبت کرد.

افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در صرافی ها

اقتصاد آنلاین - صبا نوبری؛ کانون صرافان در معاملات امروز صبح قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۴۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۳۲۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

این کانون روز گذشته دلار را ۲۷ هزار و ۸۶۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۱۵۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده بود که در معاملات امروز افزایش حدود ۲۰۰تومانی را ثبت کرده است.

یورو در صرافی‌ها ۲۹ هزار و ۲۹۹ برای خرید ۲۹ هزار و ۵۴۶ تومان برای فروش قیمت خورده است.

آخرین قیمت روز گذشته این اسکناس ۲۹ هزار و ۱۹۴تومان برای خرید ۲۹ هزار و ۴۸۶ تومان برای فروش قیمت بود که در معاملات امروز نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۱۰۰تومانی را نشان می‌دهد.

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۱۱تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۴۳۶ تومان برای خرید معامله می‌شود که نسبت به قیمت روز گذشته آن معادل ۲۷ هزار و ۷۰۶تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۴۳۱ تومان برای خرید تغییر چندانی نداشته است.

یورو نیز در این صرافی، ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.گزارش بازار در نیمه اول معاملات:

افزایش ۲۰۰تومانی قیمت دلار در صرافی ها

در معاملات امروز صبح بازار قیمت دلار حدود ۱۰۰تومان افزایش را در صرافی ها ثبت کرد.

اقتصاد آنلاین - صبا نوبری؛ کانون صرافان در معاملات امروز صبح قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۴۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۳۲۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

این کانون روز گذشته دلار را ۲۷ هزار و ۸۶۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۱۵۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده بود که در معاملات امروز افزایش حدود ۲۰۰تومانی را ثبت کرده است.

یورو در صرافی‌ها ۲۹ هزار و ۲۹۹ برای خرید ۲۹ هزار و ۵۴۶ تومان برای فروش قیمت خورده است.

آخرین قیمت روز گذشته این اسکناس ۲۹ هزار و ۱۹۴تومان برای خرید ۲۹ هزار و ۴۸۶ تومان برای فروش قیمت بود که در معاملات امروز نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۱۰۰تومانی را نشان می‌دهد.

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۱۱تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۴۳۶ تومان برای خرید معامله می‌شود که نسبت به قیمت روز گذشته آن معادل ۲۷ هزار و ۷۰۶تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۴۳۱ تومان برای خرید تغییر چندانی نداشته است.

یورو نیز در این صرافی، ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.

ارسال نظر

آخرین خبر ها