مرکز رسانه قوه قضاییه خبر داد؛

ارجاع پرونده صادق زیبا کلام و آذر منصوری به دادگاه

اعلام جرم از سوی دادستانی تهران به دلیل تعدد ادعاهای بدون سند این افراد پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی جهت ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.

ارجاع پرونده صادق زیبا کلام و آذر منصوری به دادگاه

به گزارش اقتصاد آنلاین ، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، با توجه به تعدد ادعاهای بدون سند آذر منصوری و صادق زیباکلام و اینکه تاکنون در مورد مطالب و ادعاهای مطروحه در مواجهه با مقام قضایی هیچ دلیل و سندی ارائه نداده اند و همچنین ادامه رویه افراد مورد اشاره در اعلام ادعاهای بدون سند، روز گذشته ضمن اعلام جرم از سوی دادستانی تهران پرونده این افراد جهت تکمیل سیر قضایی به دادگاه ارجاع شد. 

مرکز رسانه قوه قضاییه افزود: صادق زیباکلام و آذر منصوری طی ماههای گذشته نیز ادعاهایی را در فضای مجازی منتشر کرده و پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی جهت ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.

ارسال نظر
ارسال نظر