گزارش روزانه صندوق‌ها ۲۲ شهریور؛

عملکرد متعادل صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط عملکرد متعادلی ثبت کردند.

عملکرد متعادل صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ صندوق مشترک سبحان با رشد ۰.۷۹ درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق بخشی صنایع مفید با بازدهی منفی ۰.۳۱ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق مشترک نیکی گستران با رشد ۰.۶۸ درصدی بوده است و همچنین صندوق با تضمین اصل سرمایه کیان با کاهش ۰.۱۵ درصدی ضعیعف‌ترین عملکرد را در این گروه داشته است.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت بهترین بازدهی متعلق به صندوق  مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند  با رشد  ۱.۳۲ درصدی و بدترین بازدهی متعلق به سپر سرمایه بیدار با بازدهی منفی ۰.۸۷ درصدی بوده است.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

بازدهی صندوق‌ها:

بازدهی

ارسال نظر
ارسال نظر