اقتصاد‌آنلاین بررسی کرد؛

مجامع هفته آخر تیرماه / نهنگ‌ها به مجمع می‌روند!

در هفته چهارم تیرماه تعداد زیادی از شرکت‌ها به مجمع می‌روند که این شرکت‌ها تقریبا همه صنایع بازار سهام را شامل می‌شوند.

مجامع هفته آخر تیرماه / نهنگ‌ها به مجمع می‌روند!

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به نمادهای فولاد، فخوز و شبندر اشاره کرد.

مجامع هفته آتی

شنبه 

1402/04/24

یکشنبه

1402/04/25

دوشنبه

1402/04/26

سه‌شنبه

1402/04/27

چهارشنبه

1402/04/28

پنجشنبه

1402/04/29

سرچشمه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وبانک– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بجهرم– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسرا- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وامیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وسین -  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غویتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

ولپارس – مجمع عمومی  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سیتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کبافق - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

فخوز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپارس - مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دلقما– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

میهن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

حفاری– مجمع عمومی فوق العاده تغییر سال مالی شرکت

تمحرکه – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

غنوش– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

ولکار - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زمگسا- جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تکشا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کوثر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فولاژ- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشهداب– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پاکشو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وساپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فتوسا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

آسیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ونیرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سلار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سکارون - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دزهراوی- جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وآفری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

انرژی - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دروز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خساپا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شرنگی - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبریز - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کالا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وکار- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی

زاگرس- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فزرین– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

حفارس - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بساما -  جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لازما - مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

زکشت - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکبیر - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خودرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وخاور - مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

تفیرو - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کلوند - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غمهرا - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کورز - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کحافظ– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

ونوین - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دکیمی-  مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

اپرداز - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خلنت - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

باران - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لخانه- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 خاهن - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

سامان -  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ولملت- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دابور - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شفارس -  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کایزد– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کاسپین - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خبهمن - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فوکا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وآرین - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شساخت - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بفجر- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

لکما - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

پشاهن- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تابا - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شاوان - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فسپا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فولاد - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

شاروم - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شراز - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسنا - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بکابل - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کویر – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح  اساسنامه

 

خپارس -  مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

وحافظ -  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد اساسنامه

کیسون - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غزر - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خفناور –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

شستان - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وتعاون - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پدرخش–  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سباقر–  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کیمیا - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

تبرک - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وپسا –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

فلوله -  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد 18 و 19 و 28 اساسنامه.

 

 

بورس - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

قچار –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

وسدید - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

شبندر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خپویش - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وشمال - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

وسینا – مجمع عمومی فوق العاده تغییر مفاد ماده 61 و 62 اساسنامه مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

غاذر - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 

 

وشهر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فنوال - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

خکمک - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غالبر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

آسیاتک - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وتوشه - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ودی - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زکوثر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ولتجار - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کقزوی - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

شپاس - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

حبندر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

شکام - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

ارسال نظر
ارسال نظر