اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

پالایشی ها در تابستان چقدر سود ساختند؟

پالایشگاه‌‌های بورسی،‌ صورت‌های مالی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را منتشر کردند. نگاهی به این گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که هرچند اغلب پالایشگاه‌ها نسبت به فصل بهار عملکرد ضعیف‌تری را ثبت کرده‌اند اما در مقایسه با تابستان سال گذشته روند سودسازی بهتری را داشته‌اند. به طور کلی در ۶ ماهه نخست امسال، سودسازی پالایشی‌ها در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.

پالایشی ها در تابستان چقدر سود ساختند؟

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ نگاهی به صورت های مالی تابستان پالایشگاه‌ های بورسی حاکی از این است که روند سودسازی آن‌ها نسبت به بهار کاهش یافته است. ۶ پالایشگاه شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز و شاوان در تابستان امسال مجموعاً ۲۸هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده‌اند که در مقایسه با فصل بهار کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

با این وجود سودسازی پالایشی‌ها در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بهبود یافته است و به طور کلی پالایشی‌ها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ سودسازتر بودند. ۶پالایشگاه مورد بررسی در مجموع در ۶ماهه ابتدایی سال ۷۰هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۳برابر افزایش یافته است. همچنین مقایسه سود خالص این پالایشگاه‌ها در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته حاکی از افزایش بیش از ۲.۵ برابری است.

در ادامه نگاهی به روند سودسازی ۶پالایشگاه بورسی کشور می اندازیم:

پالایش نفت اصفهان (شپنا)

شپنا در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ توانست سود ناخالص ۷هزار و ۴۴۲ میلیارد تومانی ثبت کند که هرچند نسبت به فصل بهار کاهش حدود ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با تابستان سال گذشته، سود ناخالص این پالایشگاه بیش از ۲۸۴ درصد افزایش یافته است. به طور کلی در نیمه نخست امسال شپنا به سود ناخالص ۲۵هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.

پالایش نفت اصفهان در فصل تابستان سود خالص ۷هزار و ۵۱۵ میلیارد تومانی را گزارش کرده است که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۲۸۴ درصد را نشان می‌دهد. با این وجود سود ناخالص شپنا نسبت به فصل بهار کاهش حدود ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. به طور کلی در ۶ ماهه ابتدایی امسال شپنا سود خالص ۲۰هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی را ثبت کرده که حاکی از افزایش ۳۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

شپنا

 

پالایش نفت تهران (شتران)

شتران در سه ماهه دوم امسال سود ناخالص۴هزار و ۷۳۰ میلیارد تومانی را کسب کرد که نسبت به فصل بهار کاهش ۵۹ درصدی و نسبت به فصل تابستان سال گذشته افزایش ۶۲ درصد را نشان می‌دهد. این پالایشگاه در ۶ماهه ابتدایی امسال سود ناخالص ۱۶هزار و ۳۱۱ میلیارد تومانی را بدست آورد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳برابری داشته است.

سود خالص شتران در سه ماهه تابستان برابر با ۵هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با فصل بهار ۴۵ درصد کاهش یافته است اما نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۸۰ درصد را نشان می‌‌دهد. به طور کلی شتران در نیمه نخست امسال ۱۵هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش حدود ۱۷۸ درصدی است.

شتران

 

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

شبندر در سه ماهه دوم امسال سودناخالص ۱۴هزار و ۷۸۸ میلیارد تومانی را شناسایی کرد که نسبت به فصل بهار افزایش بیش از ۴درصدی و نسبت به فصل تابستان سال گذشته افزایش حدود ۲۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. این پالایشگاه در نیمه نخست امسال توانست سود ناخالص ۲۸هزار و ۹۴۵ میلیارد تومانی را کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳برابری را نشان می‌دهد.

سود خالص شبندر در تابستان امسال حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فصل بهار بیش از ۶ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته بیش از ۲۳۸ درصد افزایش یافته است. به طور کلی پالایش نفت بندرعباس در نیمه نخست امسال سود خالص ۲۳هزار و ۴۰۱ میلیارد تومانی را شناسایی کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳برابری را نشان می‌دهد.

شبندر

 

پالایش نفت تبریز (شبریز)

سود ناخالص شبریز در تابستان با کاهش ۵۲ درصدی نسبت به بهار حدود ۲هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان گزارش شده است. با این وجود سود ناخالص این پالایشگاه در سه ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. شبریز در ۶ ماهه به سود ناخالص ۷هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان دست یافته که حاکی از افزایش بیش از ۱۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

پالایش نفت تبریز در تابستان امسال به سود خالص یک هزار و ۶۸۱ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل بهار کاهش ۵۷ درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته،‌ افزایش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. به طور کلی در نیمه نخست امسال شبریز سود خالص ۵هزار و ۵۷۰ میلیارد تومانی را گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.

شبریز

پالایش نفت شیراز (شراز)

شرایز نیز در تابستان امسال سود ناخالص ۹۹۳ میلیارد تومانی را کسب کرده که هر چند  در مقایسه با بهار امسال بیش از ۵۸ درصد کاهش یافته است اما نسبت به تابستان سال گذشته افزایش حدود ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. سود ناخالص پالایش نفت شیراز در نیمه نخست امسال با افزایش بیش از ۱۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص شراز نیز در تابستان امسال نسبت به بهار کاهش بیش از ۶۵ درصدی را نشان می دهد ولی نسبت به تابستان سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱،‌ شراز سود خالص ۲هزار و ۴۰۸ میلیارد تومانی را گزارش کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

شراز

 

پالایش نفت لاوان (شاوان)

شاوان در تابستان امسال سود ناخالص یک هزار و ۵۸۳ میلیارد تومانی را بدست آورده است که ۳۱ درصدی در مقایسه با فصل بهار کاهش یافته است. با این وجود سودناخالص این پالایشگاه نسبت به فصل تابستان سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به طور کلی شاوان در ۶ماهه ابتدایی امسال ۳هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان سود ناخالص گزارش کرده که حاکی از افزایش ۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سود خالص این پالایشگاه نیز در تابستان با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به فصل بهار،‌یک هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده است. با این وجود در مقایسه با تابستان سال گذشته سود خالص شاوان افزایش حدود ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع پالایش نفت شاوان در ۶ ماه ابتدایی امسال سود خالص ۲هزار و ۹۶۳ میلیارد تومانی را کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاوان

ارسال نظر