{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در حالی که ۲۰۰ هزار خانواده جزء سه دهک بالای درآمدی شناخته شده و یارانه ی آن ها به حالت تعلیق در آمده است ، عده ای خود…

عناوین بیشتر