حمید زادبوم مدیر تعداد خبر 124

 • مدرک تحصیلی

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی

  سوابق اجرایی

  عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

   پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی

  مدیر پشتیبانی و حمایت از صادر کنندگان مرکز توسعه صادرات ایران

  رایزن بازرگانی ایران در عربستان- ریاض

  مدیر کل دفتر نمایندگی ها سازمان توسعه و تجارت

  سرپرست دفتر امور بین الملل

  مشاور معاونت بازاریابی و تنظیم روابط- سازمان توسعه و تجارت

   مدیر اجرایی هفته ایران در استابول 1382

  عضویت در شورا ها و کمیته های مختلف

   سرپرست هیات های تجاری به خارج از کشور

  نماینده سازمان توسعه و تجارت در اجلاس شبکه سازمان های توسعه تجارت

  نماینده سازمان در اجلاس سازمان های توسعه تجارت آسیایی

  عضو مذاکره کننده در موافقت نامه های تجارت ترجیحی اکوتا و دی هشت

  معاون وزیر صنعت

  سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران

  رییس سازمان توسعه تجارت ایران