محمدرضا پورابراهیمی داورانی مدیر تعداد خبر 727

 • عنوان شغل

  نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ازدانشگاه شهید بهشتی

  دکترای تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه تهران

  سوابق اجرایی

  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

  عضو هیات علمی دانشگاه تهران

  مدیر بورس منطقه ای کرمان

  رئیس موسسه آموزش عالی مهر کرمان

  معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری کرمان

  معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی

  نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی