۰ نفر
جاساز باورنکردنی؛ پلیس ۸۰۰ کیلو تریاک را از کجا کشف کرد؟ + فیلم

ببینید این قاچاقچیان چگونه ۸۰۰ کیلو تریاک را جاساز کرده اند.

۸۰۰ کیلو تریاک از جاساز حرفه‌ای مواد در یخچال یک خودرو کشف شد.

۰ نفر