۰ نفر
همتی: عملکرد بانک مرکزی با شرایط متغیر کنونی قضاوت شود

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه «آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور» گفت: قضاوت عملکرد بانک مرکزی باید برمبنای شرایط متغیر کنونی باشد.