۰ نفر
سرمایه‌گذاری در صندوق مالی یکم چقدر سود دارد؟

معاون وزیر اقتصاد گفت: کسانی که در صندوق مالی یکم سرمایه گذاری کنند، ۷هزار تومان در هر سهم همین امروز، سود می‌کنند. ارزش واقع هر سهم امروز ١٧٣٠٠تومان می باشد که با قیمت ١٠هزار تومان عرضه می‌شود.