۰ نفر
آغاز برپایی بیمارستان صحرایی در محوطه بیمارستان رازی رشت

این بیمارستان با ظرفیت ٨٠تخت برپا می‌شود و قابلیت افزایش ظرفیت تا ١٢٠تخت را دارا است.