{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • تنوع و کیفیت کالای وطنی درد مشترک تولید کننده و مصرف کننده ها است؛ دردی که ریشه صنعتگر را خشک و مشتری ایرانی را با تولید داخلی بیگانه می کند؛ دردی که باید درمانش را در ریشه هایش یافت.

  • طبق تحقیقات متععد و معتبر، یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی جهان خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت های تولید ناخالص داخلی جهانی، در قالب ابزارهای مختلف در راستای خلق ارزش مجازی و همچنین استفاده فرصت طلبانه بانک های خصوصی از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در برخی کشور ها و اعتماد بیش از حد به سیستم اقتصاد آزاد بوده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر