ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) سرمایه ثبتی: 19200000 نیروی انسانی: 0

تلفن وب‌سایت ایمیل آدرس
02181711 https://www.mci.ir تهران - ميدان ونك - خيابان ونك - شماره ۸۸ - برج همراه اول
 • نام سمت

  مهدی اخوان بهابادی

  مدیر عامل

  علی بقائی

  رئیس هیات مدیره

  حجت نیکی ملکی

  عضو هیات مدیره

  محمد سعید سرافراز

  عضو هیات مدیره

  سیدمجید صدری

  عضو هیات مدیره

  بابک تراکمه

  عضو هیات مدیره

  الف- موضوع اصلی موضوع اصلی فعاليت، موضوعی است که شرکت برای انجام آن تأسيس گرديده يا بعد از آن براساس تصويب مجمع عمومی فوق‌العادۀ صاحبان سهام، به شکل موجود تغيير يافته است. ب- موضوع فرعی بخش فرعی فعاليت شرکت، شامل موضوعاتی است که شرکت برای انجام موضوع اصلی فعاليت خود نيازمند اجرای آنها می‌باشد يا آنکه در کنار فعاليت اصلی بخش کمتری از فعاليت شرکت مصروف انجام آنها می‌گردد.

  صورت های مالی همراه اول

  صورت های مالی همراه اول