سید محمد مهدی احمدی

مدیر

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران

کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

مدیرعامل بانک شهر

عضو هیات مدیره بانک شهر

مشاور مدیرعامل بانک پارسیان

مشاور مدیرعامل بیمه ملت

مدیر اداری و پشتیبانی بیمه ملت

عضو هیات مدیره توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا

صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر

نائب رئیس هیات مدیره لیزینگ شهر

رئیس هیات مدیره صرافی شهر

اخبار مرتبط