علیرضا منادی سفیدان

مدیر

عنوان شغل

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت تولید و عملیات و

دکتری تخصصی میکروبیولوژی و صنایع

سوابق اجرایی

عضو هیأت رئیسه مجلس نهم

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

–دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 نایب رئیس اول در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هشتم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

–رئیس شعبه دوم در مجلس نهم

–عضو کمیته تخصصی و کمیسیون تلفیق برنامه توسعه پنجم کشور

 عضو کمیته عمومی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم

 عضو ناظر در شورای عالی اجرایی و سیاست گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی

–عضو ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی استان (مجلس هشتم و نهم)

–رئیس هیأت عالی نظارت بر دانشگاه ها در شمال غرب کشور (منطقه ۲)

–مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

 رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان و استان آذربایجان شرقی (با ۴۰ دانشگاه و واحد)

 نماینده وزیر علوم (جناب آقای دکتر فرجی دانا) در اتحادیه دانشگاه های کشورهای شبه قاره هند و حاشیه اقیانوس هند

–نماینده مردم شریف تبریز در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی (دو دوره)

 عضو کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات در دوره نهم قانون گذاری

 رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم

 معاون پارلمانی، حقوقی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی