حسین جوشقانی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگو

در سال 1381 در رشته مهندسی برق وارد دانشگاه صنعتی شریف شد.

پس از اتمام دوره کارشناسی رشته اقتصاد را برای ادامه تحصیل خود برگزید و در سال 1385 وارد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برای&

سوابق اجرایی

علایق مطالعاتی وی «تجارت بین‌الملل» و ارتباط آن با حوزه‌های اقتصاد کلان است.