روح الله ابوجعفری

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

ديپلم رياضی وفیزيك-1377

کارشناسی اقتصادنظري امام صادق(ع) 1381

کارشناسی  ارشد اقتصادنظري امام صادق(ع)1385

دکتري سیاستگذاري علم وفناوري تربیت مدرس1389

 

سوابق اجرایی

پژوهشگر گروه اقتصاد دانش بنیان

مديرارزشیابی واموررايانه اداره گزينش دانشگاه امام صادق3سال

کارشناس اقتصادي موسسه توسعه فناوري نخبگان5ماه

پژوهشگراقتصادي دفترهمکاري هاي فناوري رياست جمهوري7سال  

 مديرطرح وبرنامه صندوق مالی توسعه تکنولوژي2سال

مديربودجه وتشکیلات مرکزهمکاري هاي فناوري ونوآوري رياست جمهوري4سال

مديرگروه اقتصاددانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوري رياست جمهوري4سال