هادی ترابی فر

اقتصاددان

سوابق اجرایی

کارشناس اقتصادی