مهدی زینالو

اقتصاددان

سوابق اجرایی

کارشناس امور پارلمانی و قانونگذاری