محمدعلی رستگار

مدرک تحصیلی

دکتری مهندسی مالی و اقتصادی جنوا، جنوا، ایتالیا

 

سوابق اجرایی

مدلسازی ریسک های مالی و بانکی

 معاملات الگوریتمی

 مدیریت دارایی-بدهی

 مدیریت سرمایه گذاری

 شبیه سازی عامل محور بازارهای مالی