مهدی ناجی اصفهانی

اقتصاددان

سوابق اجرایی

اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران