مهدی ناجی اصفهانی

اقتصاددان

سوابق اجرایی

اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، 1397/12/18، ایران، تهران