محمدحسین کریم

مدیر

نام پدر: غلامحسین

محل تولد: زابل

تاریخ تولد: 1337

 

عنوان شغل

رییس انجمن علمی توسعه روستایی ایران

مدرک تحصیلی

مدرک دکتری اقتصاد توسعه منابع از دانشگاه اقتصاد خوارزمی

دانشگاه محل تحصیل: BHU هندوستان

 

 

سوابق اجرایی

سوابق آموزشی (تدریس):

تدریس طی 54 نیمسال در داخل کشور و 2 نیمسال در خارج کشور برای دروس تخصصی اقتصاد توسعه و کشاورزی:

1 -اقتصاد منابع طبیعی

2 -اقتصاد کشاورزی و روستایی

3-بازاریابی محصولات کشاورزی

4 - اقتصاد تعاون

5 - مدیریت مزرعه

6-مدیریت توسعه و عمران روستایی

7 -بیمه محصولات کشاورزی

8 - روش تحقیق

9 -اقتصاد توسعه

10 -اقتصاد خرد

11 -توسعه و سیاست کشاورزی

12 -متون اقتصاد به زبان خارجی

13 -اقتصاد کلان

14 -اقتصاد منطقه ای

15 -اقتصاد آموزش و پرورش

16 -اصول بیمه

17 -سیاستهای توسعه کشاورزی

18 -اقتصاد مقاومتی والگوی ایرانی اسلامی

مشارکت در برگزاری و مدرس برگزیده 60 کارگاه آموزشی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم طی 8 سال گذشته(1400-1391)

 

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر:

1 .جانشین سر دبیر و تحریریه فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 

2 .سردبیر فصلنامه اقتصاد پولی و مالی اسلامی

3 .عضو هیات تحریریه مجله برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی Asian Journal of Agriculture and development تحریریه هیات عضو.

4. عضو هیات تحریریه Asian Journal of Agriculture and development

5. عضو هیات تحریریه International Journal of Business and Development Studies

6. International Journal of Economics and Management Studie

7 .فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

8 .فصلنامه علوم آب و محیط زیست

9 .مجله توسعه فضاهای پیراشهری

10 .نشریه روستا و توسعه پایدار فضا

فعالیت های اجرایی (پژوهشی-آموزشی):

1 .دبیر اولین اجلاس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.

2 .دبیر دومین اجلاس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.

3 .عضو هیأت رییسه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.

4 .عضو هیأت رییسه انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا.

5 .رییس و عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

6 .دبیر شورای تحقیقات و فن آوری استان سیستان و بلوچستان.

7 .عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کشاورزی زابل (چاه نیمه).

8 .مسئول و عضو گروه پژوهشی کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوس شناسی کشور.

9 .عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.

10 .عضو هسته مطالعات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان.

11 .مدیر گروه مدیریت دولتی- دانشگاه سیستان و بلوچستان .

12 .عضو شورای برنامه ریزی – سازمان عمران سیستان.

13 .هیأت موسس و دانشکده اقتصاد و علوم اداری – دانشگاه سیستان و بلوچستان.

14 .معاون دانشجویی و فرهنگی- دانشگاه سیستان و بلوچستان.

15 .عضو شورای فرهنگی - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

16 .عضو ستاد امور ایثارگران - دانشگاه سیستان و بلوچستان

فعالیت های پژوهشی:

الف)تألیف کتب مستقل و گروهی

1 .کتاب لاتین Desert The Greening سال 1995 نشر رنسانس دهلی نو.

2 .کتاب اقتصاد منابع طبیعی ، سال1387 ، نشر گسترش علوم پایه ، (تهران – ایران)

3 .اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، سال 1394 ،انتشارات نور علم، (تهران – ایران)- چاپ دوم 1398

4 .اقتصاد کشاورزی ، سال 1393 انتشارات نور علم، (تهران – ایران).

5 .اقتصاد و توسعه روستایی ، سال 1394 انتشارات نور علم، (تهران – ایران).

6 .ایران بدون نفت(کتاب، گردآوری)، سال 1393 ،موسسه فرهنگی و هنری رایحه تسنیم.

7 .مطالعه تطبیقی سند چشم انداز ایران و کشورهای منتخب، سال1397 ،دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

8.اقتصاد کشاورزی کاربردی، تابستان سال 1399 انتشارات دانشگاه خوارزمی

9 .سیاست های توسعه کشاورزی، بهار سال 1400،انتشارات سمت

10. Karim MH, Salarpor M (2012), International Trade Reforms and Iranian Economy, Serials publication, new Delhi-India

11.Karim MH, Esmaili m (2012), Science and Technology Policy for Sustainable Development, DAYA Publishing House.

12.Karim MH (2021), Advances in Agricultural Extension and Economics, Weser Books, Germany

 

ب)مقالات علمی پژوهشی داخلی:

1 .مقاله موانع و راهبردهای بهبود بازاررسانی انگور سیستان و بلوچستان(فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه بازرگانی شماره 23 سال 1381)

2 .مقاله استفاده بهینه از آب رودخانه سیستان مطالعه موردی بخش شیب و آب (فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 35 -سال 1380.)

3 .مقاله استراتژی توسعه بازاریابی کشاورزی و توسعه(فصلنامه مطالعات اقتصادی شماره 23.)

4 .مقاله عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی در استان س و ب( فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه).

5 .مقاله بررسی اعتبارات اعطایی تعاونی های زیرپوشش وزارت تعاون و اثرهای آن بر اشتغلا مطالعه موردی: استان فارس(فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی شماره 7 سال 1383.)

6 .مقاله بررسی وضعیت توزیع اعتبارات کشاورزی و ویژگی های دریافت کنندگان اعتبارات در استان س و ب(فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی شماره 6 سال 1383.)

7 .مقاله بررسی شاخص های توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان(مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان 1384.)

8 .تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو در ایران(فصلنامه پژوهش های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس– سال 1384.)

9 .بررسی مزیت نسبی گندمکاران استان گلستان (فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه1384.)

10 .بررسی مزیت نسبی تولید پنبه در استان گلستان (فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی 1384.)

11 .بررسی عوامل موثر بر ریسک تولید زیره آبی و دیم در استان خراسان (فصلنامه علوم وصنایع کشاورزی مشهد شماره2 نیمه دوم 1384.)

12 .بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولید کننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362( فصلنامه روستا و توسعه 1384.)

13 .بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستاییان در ایران (فصلنامه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 1385.

7 .عضو شورای دانشجویی - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

18 .عضو ستاد دهه فجر - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

19 .معاون پژوهشی - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

20 .عضو شورای تحصیلات تکمیلی - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

21 .عضو کمیته اجرایی اولین اجلاس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.

22 .عضو کمیته اجرایی دومین اجلاس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.

23 .عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

24 .عضو کمیته اجرایی نخستین همایش استان شناسی- سیستان و بلوچستان.

25 .عضو هیأت داوران نخستین همایش استان شناسی- سیستان و بلوچستان.

26 .عضو کمیته اجرایی همایش شناخت استعداد های بازرگانی اقتصادی استان سیستان و بلوچستان.

27 .عضو هیأت داوران همایش شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی استان سیستان و بلوچستان.

28 .عضو هیأت داوران اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

29 .عضو هیأت داوران دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

30 .عضو هیأت داوران سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

31 .قائم مقام و مسئول دانشگاه سیستان و بلوچستان.

32 .عضو دوره اول شورای اسلامی شهر زاهدان.

33 .رییس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.

34 .عضو شورای نظارت دانشگاه سیستان و بلوچستان.

35 .عضو شورای چاپ و نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان.

36 .عضو شورای پژوهشی و برنامه ریزی مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

37 .عضو شورای تخصصی آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان.

38 .عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه س و ب.

39 .عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان.

40 .عضو هیأت تحریریه مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان.

41 .دبیر اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

42 .عضو کمیته علمی نخستین همایش استان شناسی استان س و ب.

43 .عضو کمیته علمی اولین سمینار ملی چلاش ها و راهکارهای بخش صنعت و معدن استان س و ب.

44 .عضو کمیته علمی دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

45 .عضو کمیته علمی سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

46 .عضو هیأت موسس و امناء حسینه دانشگاه س و ب.

47 .مسئول شورای هیأت مذهبی استان سیستان و بلوچستان.

48 .عضو کانون مشورتی بسیج استان سیستان و بلوچستان.

49 .عضو معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری(دوره نهم).

50 .عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران.

51 .رابط انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا(ASAE)با انجمن اقتصاد کشاورزی جهان(IAAE.)

52 .هیأت موسس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

53 .هیأت موسس پژوهشکده مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه س و ب .

54 .سردبیر و هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی.

55 .هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی IJBDS دانشگاه سیستان و بلوچستان.

56 .هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

57 .عضو هیات امناء کتابخانه ایران شناسی دکتر ایرج افشار سیستانی 1388.

58 .عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی(دانشگاه س و ب زاهدان 1390)

59 .داوری مقالات علمی پژهشی مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی.

60 .عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران  (ASAE)

 61 .عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا  (ASAE)

 62 .عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاریغرب و شرق آسیا.

63 .استاد راهنما، مشاور و داور بیش از 40 پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل و خارج.

64 .دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا (ASAE)

65. .ریاست مرکز مطالعات شبه قاره هند و آسیای جنوبی دانشگاه س و ب.

66 .عضو بسیج استادان استان سیستان و بلوچستان.

67 .عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی سیستان و بلوچستان.

68 .عضو شورای مرکزی هیأت مذهبی کشور.

69 .نایب رییس انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا (ASAE)

 70.عضو اصلی کمیته تدوین سند ملی آموزش و پرورش استان س و ب.

71.عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان.

72 .عضو هیأت موسس و رییس انجمن توسعه روستایی ایران دوره 1 و 2 و4.

73 .دبیر شانزدهمین همایش ارگان های پنجاه گانه دریایی کشور.

74 .رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1387-1384.)

75 .رایزن علمی ایران و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و کشورهای شبه قاره (1391-1388.)

76 .مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

77 .جانشین سردبیر مجله علمی سیاست های راهبردی و کلان مجمع

78 .دبیر کمیته منتخب ارتقای دانشگاه علوم اقتصادی.

79 .نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم اقتصادی.

80 .مشاوربرنامه و بودجه دانشگاه علوم اقتصادی- تهران

81 .مشاور ارشد طرح و توسعه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

82 .مشاور ارشد طرح و توسعه دانشگاه زابل – سیستان وبلوچستان

83 .مشاور علای برنامه ریزی و بودجه دانشگاه تربت حیدریه 1395

84 .عضو شورای رایزنان علمی سازمان امور دانشجویان کشور (1391-1392.)

85 .مشاور ارشد طرح وبرنامه و عضو کمیته منتخب علمی دانشگاه خوارزمی - تهران

86 .مدرس برگزیده دوره های دانش افزایی سطح 4 و5 استادان دانشگاههای ایران 1391-1400.