محمدحسین کریم

مدیر

عنوان شغل

رییس انجمن علمی توسعه روستایی ایران

مدرک تحصیلی

مدرک دکتری اقتصاد توسعه منابع از دانشگاه اقتصاد خوارزمی

دانشگاه محل تحصیل: BHU هندوستان

سوابق اجرایی

سردبیر مجله علمی پژوهشی روستا و توسعه

 مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشاور ارشد طرح و توسعه دانشگاه